Парламентті? реформалары мен жоспарлары ?аза?стан хал?ыны? ?л-ау?атын арттыру?а ба?ытталды - О.М?хамеджанов

Источник: www.inform.kz

АСТАНА. 31 ?а?тар. ?азА?парат /Айдар Оспаналиев/ – М?жіліс т?ра?асы Орал М?хамеджановты? айтуынша, Парламентті? осы уа?ыт?а дейінгі реформалары мен жоспарлары экономикалы? ?леуетті ны?айтып, сол ар?ылы ?аза?стан хал?ыны? ?л-ау?атын арттыру?а ба?ытталды. Б?л туралы т?ра?а б?гін елімізді? Жо?ары за? шы?арушы органыны? 15 жылды?ына арнал?ан салтанатты жиналыста м?лім етті.Т?ра?аны? с?зіне ?ара?анда, ?аза?стан Парламенті бізді? тарихымызда ?зіндік орны бар Жо?ар?ы Ке?естен бастап, елімізді? экономикалы? ?ркендеуіне, саяси т?ра?тылы?ты, азаматты? бейбітшілік пен ?лтты? келісімді ны?айту жолында?ы ?ызметін баянды ат?арып келе жат?ан ?ос палаталы к?сіби Парламентке дейінгі жолдан ?тті. Б?гінгі та?да ол жалпы?а орта? ?лемдік парламентаризм ?а?идаттарына с?йкес ж?мыс істейтін за? шы?ару т?жірибесі толыс?ан мемлекеттік, саяси ??рлымны? ма?ызды б?лігіне айналды.

«?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті, Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев Парламент ?ызметіне ба?а бере келе «Б?гінде   бізді? за?намалы? функцияларды ж?зеге асыратын жо?ары ?кілетті орган ретіндегі, к?сіби ?ос палаталы Парламентіміз іске асып ?ана ?ой?ан жо?, сонымен бірге уа?ыт сынынан ойда?ыдай ?тті деп ны? сеніммен айта аламыз», -деп атап к?рсетті. ?аза?станны? ?ос палаталы Парламенті ??рыл?ан кезден бастап, ?о?ам ?міріні? барлы? саласын ?амтитын 1 мы? 800-ден астам за?намалы? акті ?абылдады. Оларды? ?р?айсысы депутаттарды? ты??ылы?ты сараптауынан ?ткен Парламентте де, ?о?амда да тіпті сырт?ы елде де пікірталас тудыр?ан шы?армашылы? а?ыл-ойды? жемісі бола отырып, саяси-экономикалы? ж?не ?о?амды?-?леуметтік ма?ыз?а ие болды»,-деді О.М?хамеджанов.

Сондай-а? оны? айтуынша, Парламент депутаттары 111 за? жобасына   ?здері бастамашылы? жасап, ?зірледі. Оларды? ?атарында халы?ты? к?ші-?оны, тіл, баланы? ???ы?тары, саяси партиялар, ерлер мен ?йелдерді? те? ???ы?тарыны? мемлекеттік кепілдіктері, жем?орлы??а ?арсы сараптау м?селелері ж?нінде  ж?не бас?а да к?птеген ма?ызды за?дар бар.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//289676-parlamentti-reformalary-men-zhosparlary-azastan.html


Популярное