?аза?стан мен Австрияны? медицина саласында?ы ынтыма?тасты?ы жа?а сапалы? де?гейге к?теріліп отыр - ?аза?станны? денсаулы? са?тау вице-министрі

Источник: www.inform.kz

 ВЕНА.  Наурызды?  29-ы. ?азА?парат /Тимур Бект?р?анов/ -   Еуропада    медициналы?   ?ызмет к?рсету  де?гейі  бойынша   к?ш басында  т?р?ан  Австрия  ?азіргі та?да  денсаулы? са?тау саласында?ы ?аза?станны?   негізгі серіктестеріні?  бірі  болып табылады.

   ?аза?станда  «Еуропа?а жол»  мемлекеттік ба?дарламасы   ?абылдан?алы бері,    медицина саласында?ы   ?аза?стан-австрия  ?арым-?атынасы    ?осымша серпінге  ие болып  отыр.  Австрия елордасында   ?ыс?амерзмдік   ж?мыс сапарымен   бол?ан  ?аза?станны?   денсаулы? са?тау вице-министрі Елжан  Біртанов    ?аза?стан  мен  Австрияны? аталмыш  салада?ы    серіктестігіні? а?ымда?ы   де?гейі мен       оны  ?рі   ?арай  ны?айтуды?  перспективасы  туралы    ??гімелеп берді.

 «Денсаулы? са?тау  саласында?ы   ?аза?стан-австрия ?арым-?атынасыны?  а?ымда?ы де?гейі  туралы айтар болса?,  дамуды?  о? динамикасын   ж?не    екіжа?ты серіктестікті ?рі ?арай  ны?айту?а деген  тараптарды?  ?зара м?дделігін айта аламыз»,  деп атап к?рсетті вице-министр ?з с?зінде.

 Е.Біртанов сондай-а?     т?жірибе  ж?не технологиялар алмасу саласында?ы ынтыма?тасты?ты? да  ?ар?ынды   екенін атап к?рсетті.  «Былтыр ?аза?станды?    мамандарды?  ?ш тобы   Крэмс ?аласында?ы Дунай университетінде  ?з біліктіліктерін жетілдіріп  ?айтты.      Ал  а?ымда?ы жылы Астанада?ы  медициналы? университетті? 20 магистранты   Австрияны? осынау  беделді  о?у  орнында   т?жірибеден ?теді»,  деп   хабарлады  Е.Біртанов. 

 Вице-министрді? пікірінше,    жалпы ал?анда   ?аза?станды? медицинаны? ?леуеті,  оны? ішінде  отанды? нары?тарды?  инвестициялы? тартымдылы?ы      денсаулы? са?тау    ж?йесін  дамытуда?ы Австрияны?       т?жірибелерін    тиімді игеруге м?мкіндік беріп,   ынтыма?тасты?ты?  жо?ары    де?гейіне     к?терілуге      ?ажетті  жа?дайлар жасап отыр. 

 Осы контексте екі елді?  серіктестігін  ?рі  ?арай дамыту    ?шін ?аза?станны? Денсаулы? са?тау министрі Ж.Дос?алиевті?   наурызды? 26-сында Вена?а жаса?ан   сапарыны? ма?ызы  атап  к?рсетілді.    Осы сапар барысында     министрлік  де?гейіндегі  ал?аш?ы ж?не ау?ымды       ?арым-?атынас    орын  ал?анын  айта кету керек.   Б??ан  дейін   медицина саласында?ы  ?аза?стан-австриялы?    ?арым-?атынас,   негізінен бизнес-??рылымдарды? ынтыма?тасты?ы форматынан,   сондай-а?    екі елді? дипломатиялы? ?кілдіктеріні?  ?ызметіні? аясынан   шы?па?ан  болатын.

 «Австрияны?   денсаулы? са?тау  министрі Алоис Штёгермен  бол?ан  кездесуге  ?аза?станны?  Венада?ы  Елшісі Ержан ?азыханов  та  ?атысты,   біз    австриялы?  медициналы?   ведомствоны? басшылы?ымен     досты? ?арым-?атынас  орнатып ?ана ?ой?ан жо?пыз, сонымен  бірге серіктестікті  ?рі  ?арай  дамытуды?,   оны? ішінде  на?ты жобалар бойынша  перспективалы?    ба?ыттарды    на?тылады?»,  -   деп  атап к?рсетті Е.Біртанов  ?з с?зінде. 

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//411440-azastan-men-avstrijany-medicina-salasynday.html


Популярное

26 февраля 2018

«Южмашу» доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов

26 февраля 2018

Объявлена цена билета на украинский Hyperloop

3 марта 2018

Опубликованы фото убранства капсулы высокоскоростного поезда Hyperloop

6 марта 2018

Робота научили жарить бургеры и предрекли вымирание низкооплачиваемой профессии

7 марта 2018

Российская «Сова» развалилась на высоте 20 километров

8 марта 2018

Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз

13 марта 2018

Украинский «Антонов» залег из-за России

16 марта 2018

В Японии нашли уникальный способ избавиться от пробок

17 марта 2018

Американские спутники оказались уязвимы перед Россией

17 марта 2018

Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль