Индустриялы? даму ба?дарламасы аясында жалпы ??ны 4,7 трлн. те?гені ??райтын 191 ?ндірісті іске ?осу жоспарланып отыр - Елбасы

Источник: www.inform.kz

 АСТАНА. Наурызды? 12-сі. ?азА?парат /Ерн?р А?анбай/ - ?демелі индустриялы?-инновациялы? даму ба?дарламасы аясында елімізде жалпы ??ны 4,7 трлн. те?гені ??райтын 191 ?ндірісті іске ?осу жоспарланып отыр. 

Б?л туралы б?гін А?ордада ?кімет м?шелеріні? ж?не облыс ?кімдеріні? ?атысуымен ?тіп жат?ан  Индустриялы? даму м?селелері ж?ніндегі ке?есте Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

 Мемлекет басшысыны? айтуынша, а?ымда?ы жылды? ?зінде 144 жоба іске ?осылатын болады. Оны? 141-і - жергілікті жерлердегі ?кімдіктерді?, ал ?шеуі - ?азАгро холдингіні? жауапкершілігінде. «Индустрияландыру ба?дарламасын ж?зеге асыруда ?кімет тарапынан ат?арылатын шаруалар белгілі. Негізгі ж?мыс ?кімдіктерді? мойнына т?седі. Іске ?осылатын нысандарды? барлы?ы ?кімдіктерді? ж?мысымен ты?ыз байланысты», деді Президент.

 Елбасыны? пайымдауынша, мемлекетті?, т?уелсіздікті? болаша?ы, халы?ты? ?л-ау?атыны? жа?саруы осы ба?дарламаны? табысты орындалуымен ты?ыз байланысты. «Ба?дарлама жасалды. Іске ?осылатын нысандар белгілі. ?аржыландыру ?амтамасыз етілді. Енді ж?мысты ?йымдастырып, ?йлестіру ж?не а?шаны тиімді пайдалану керек», деді Мемлекет басшысы.

 Президентті? айтуынша, «индустрияландыру ба?дарламасын дер кезінде орындамаса?, к?штен ?алып ?оямыз».

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//412515-industrijaly-damu-badarlamasy-ajasynda-zhalpy-ny.html


Популярное