Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Екі жолаушы

Источник: qazaq.kz

Енді со?ыр к?рсем, ?асына жоламаспын, – деген екен. Ия, ?мірде тек к?зі емес, к?кірегі со?ыр адамдар да к?п кездеседі.

Бая?ы заманда аттылы жолаушы судан ?те алмай т?р?ан бір со?ыр кісіге жолы?ыпты. ?лгі аттылы адам о?ан жаны ашып, атына мінгізіп, судан ?ткізіп алады.

Судан аман-есен ?ткен ?лгі со?ыр адам аттан т?спей ?ояды. Жолаушы: – Судан ?тті?із. Енді аттан т?сі?із, – дейді. Со?ыр: – Жо?. Т?спеймін, ?йткені б?л мені? атым. Сен мені? со?ырлы?ымды пайдаланып, атыма ие болайын деп т?рсы?, – депті. Екеуі біраз айтысады.

А?ыры болма?ан со? бір биге барып ж?гінеді. Бол?ан о?и?аны биге айтып береді. Би не істерін білмей, біраз ойланып: – Б?гін сендер осы жерге т?не?дер, – депті де, екеуін екі б?лмеге жат?ызады.

Т?нні? бір уа?ында би со?ыр жат?ан б?лмені? есігінен ты? ты?дайды. Со?ыр: – О, ??дайым! Со?ыр бір істі бастады, ??дай оны ?ош к?рсе… – депті.

Ал жолаушы: – Енді со?ыр к?рсем, ?асына жоламаспын, – деген екен. Ия, ?мірде тек к?зі емес, к?кірегі со?ыр адамдар да к?п кездеседі. Достарыма, замандастарыма лайым осындай адамды жолы?тырмасын деген тілек білдіремін.

_ *Ел аузынан жазып ал?ан: ?міт Т?РДЫБЕКОВА, № 169 мектебіні? о?ушысы. Алматы ?аласы.* _ http://moldirbulak.kz/?p=1111
Последние новости