Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Бірлескен комиссия ?ыр?ызстан?а экономикалы? к?мек к?рсету жоспарын жасады - ?.Ш?кеев

Источник: www.inform.kz

БІШКЕК. Шілдені? 15-і. ?азА?парат /Евгений Новиков/ – Бішкекте «Ала – Арча» мемлекеттік резиденциясында ?Р Премьер-Министріні? бірінші орынбасары ?мірза? Ш?кеев бас?ар?ан ?ыр?ызстан экономикасын ?алпына келтіру ж?ніндегі ж?мыс тобы ?ызметіні? ал?аш?ы к?ніні? ?орытындылары бойынша брифинг ?тті.?.Ш?кеевті? айтуынша, Астанада?ы ЕурАзЭС саммитінен кейін ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?ыр?ызстан ?кіметімен бірлесе отырып ?ыр?ызстан Республикасы экономикасыны? жандануына к?мектесетін ке? к?лемді ба?дарлама мен оны? ж?зеге асуына арнал?ан ресурстарды іздеу бойынша ?аза?станды? ?кімет тобын ??ру туралы шешім ?абылда?ан.

«Жеті мамандандырыл?ан топ ??рамында б?гін біз к?ні бойы ?ыр?ыз тарапымен ынтыма?тасты?ты? басты ба?ыттарын тал?ылады?. Біз болжа?андай, негізгі м?селелер бюджетті? ?алпына келтірілуі мен осы жылды? ?зінде оны? жо?ты?ын жабу, банк саласына ?атысты болды. Сонымен ?атар, елді? о?т?стігіне тиген шы?ынны? ?алпына келтірілу м?селелері, ?ыс мезгілінде энергиямен ?амтамасыз ету, су-энергетика балансы, сондай-а? шекарада?ы сауда мен кеден м?селелері де тал?ыланды», – деді ?.Ш?кеев с?рсенбі к?ні бол?ан брифингіде.

Оны? айтуынша, к?нні? со?ына дейін бірлескен комиссия к?мек к?рсету жоспарын ж?зеге асыру ?шін ?ажетті ?аражат м?лшері мен н?тижелерді алады. ?азіргі та?да ?ажет болып т?р?ан ?аражатты? болжамды сомасы 1 млрд. А?Ш долларын ??рап т?р.

«Біз ?аржыландыруды? негізгі к?зін Д?ниеж?зілік банк, Азия даму банкі, ЕурАзЭС-ты? да?дарыс?а ?арсы ?оры сия?ты донорлардан к?ріп отырмыз», деп атап ?тті ?.Ш?кеев.

?азіргі та?да ?ыр?ызстан мен ?аза?стан арасында с?йкес хаттама?а ?ол ?ойылып, бір ай ішінде аталмыш шараларды ?ткізу ?шін ж?зеге асыру жоспары ??ралатын болады.

Последние новости