Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Туыс?ан ?аза?стан хал?ымен досты? екі елді? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуді? ма?ызды факторы - А.Лукашенко

Источник: www.inform.kz

АСТАНА. Шілдені? 8-і. ?азА?парат – Туыс?ан ?аза?стан хал?ымен досты? екі елді? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуді? ма?ызды факторы. Б?л туралы б?гін Беларус ж?не Ресей ?скери о?у орындарыны? т?лектерін ?абылдау кезінде Мемлекет басшысы Александр Лукашенко м?лім етті, деп хабарлады БЕЛТА агенттігі.Беларус Республикасы ?скери академиясыны? т?лектеріні? ішінде ?аза?стан ?арулы К?штеріні? ал?аш?ы 15 офицері бар. «Б?л – бізді? елдерімізді? ?скери салада?ы ?зара іс-?имылымызды? ж?не екіжа?ты ынтыма?тасты?ты? тиімділігіні? н?тижесін к?рсетеді. Беларус ?з ?скери к?штері ?шін басшы кадрлар даярлайтын орын ретінде бекер та?далып отыр?ан жо?. Бізді? жерімізде бейбітшілік пен т?ра?тылы? сенімді ?амтамасыз етіліп отыр?анын к?рмеу м?мкін емес», – деп атап ?тті Беларус к?шбасшысы.

?аза?стан ?арулы к?штеріні? офицерлеріне – Беларус ?скери академиясыны? т?лектеріне ?аратып айт?ан с?зінде Александр Лукашенко былай деді: «Сіздер Отаны?ыз?а аттана отырып, беларус хал?ыны? ж?рек жылуын бірге алып бара жатырсыздар. Беларуста сіздерге ?ашан да ??ша?ымыз ашы? екенін біле ж?рі?іздер, ал туыс?ан ?аза?стан хал?ымен досты? ?р?ашан да бізді? елдерімізді? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуді? ма?ызды факторы болма?».

Последние новости