Алматы – Т?уелсіздікті? алтын т??ыры

Источник: alashainasy.kz

Алматы ?аласыны? Т?уелсіздік ??ымы д?ниеге келген кезе?дегі келбеті – Т???ыш Президентімізді? ал?аш?ы ?лы?тау шарасы ж?не ?ткен 20 жылда?ы дамуды? жетістіктері. О?т?стік астанада жа?арып, ?айта ашыл?ан Республика сарайында Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына арнал?ан салтанатты жиында тарихи мерейтойды? салма?ы жайлы айтылды.

Жиынды аш?ан Алматы ?аласыны? ?кі­мі Ахметжан Есімов б?л ?аланы? Т?уелсіздікті? алтын т??ыры екенін та?ы бір ес­ке салды. «Алматы ?ашан да ?ркенді идея­ларды?, к?рескерлік рухты? ?оз?алыс к?ші болды. «?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігі туралы» За? Алматыдан ?лемге тарады. Т???ыш Президентімізді осы залда ?лы?­тады?. Елімізді? е?селі символы – к?к Туы­мыз т???ыш рет Алматыда желбіреп, ха­лы? рухын к?терген мемлекеттік р?міз­де­ріміз осы жерден болаша??а жол тартты. Т?л те?геміз экономикамыз?а еркіндік ?кел­ді. Ата За?нан бастап, негізгі мем­ле­кеттік ??жаттар Алматыда ?абылданды. Президентімізді? алыс болаша??а ба?дар т?зген «?аза?стан – 2030» стратегиялы? ба?дарламасы да – сол жылдарды? жемісі. Осындай ?лы о?и?аларды? ?атарында Желто?сан ?оз?алысын да айры?ша атап айт?ан ж?н. Елбасы б?л туралы «тарихты? ойлы-?ырлы белестерінде халы?ты? ж?­ре­гін­де са?талып, жадында жатталып ?а­ла­тын, ?о?амды? даму?а айры?ша ?сер етіп, ?лт­ты? сана-сезімге ?оз?ау салатын аса ма­?ызды о?и?алар болады. ?аза? хал?ы ?шін сондай асылдарды? бірі – 1986 жыл?ы Желто?сан о?и?асы» деген болатын. Биыл б?л о?и?а?а 25 жыл толып отыр», – деді ол. Салтанатты жиын?а ?атыс?ан белгілі мем­лекет ж?не ?о?ам ?айраткерлері Ал­матыны? Т?уелсіздік тарихында?ы р?лі жай­лы ??гімеледі. Шарада егемендік жыл­да­ры елге е?бегі сі?ген бір топ азамат «?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігіне – 20 жыл» мерейтойлы? медалімен мара­пат­талды. Оларды? арасында Бибіг?л Т?­ле­генова, Шота-Аман У?лиханов, Марфу?а Айт­?ожина, ?лібек Дінішев, Да­ри­?а На­зар­баева, Г?лба?рам Ж?ніс ж?не бас­?алар бар.

Сергей Терещенко, _мемлекет ?айраткері:

– ?аза?стан Республикасы ?з Т?уел­сіз­дігіні? 20 жылды?ын тойлап отыр. ?а­за? хал?ы б?л Т?уелсіздікті ?асырлар бо­йы а?сады. М?ндай еркіндік ?а­за?­стан Республикасыны? Т???ыш Пре­зи­денті – Елбасы Н?рс?лтан ?біш?лы На­зар­баевты? дана саясатыны? ар?асында м?м­кін болды. Т?уелсіздік – хал?ы­мыз­ды? басты ??ндылы?ы, халы?ты? ?з та?­­дырын ?зі ай?ындауына м?мкіндік бе­­ретін ???ы?. Т?уелсіздікті? 20 жы­лын­­да біз экономикалы? дамуда айтар­лы?­тай жетістіктерге жеттік, халы?ты? ?л-ау?аты артты, демократияны? мы­?ым негізі ?алыптасты. Орталы? Азия­ны? ж?регінде ?сем Астана пайда бол­ды! Елбасыны? сали?алы саясаты баян­ды болсын! Тілі мен діні т?тас хал?ы­мыз­?а аманды? тілеймін! Рухы биік ?а­за? хал?ына мы? да бір ал?ыс! Мем­ле­кеттік тіліміз – ?аза? тіліні? м?ртебесі ?с­сін!_

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//508191-almaty-tuelszdkt-altyn-tyry.html


Популярное