?кімет Назарбаев?а «Халы? ?а?арманы» ата?ын беруді ?арастыратын т?зетулерді парламентке енгізді; сенат т?зетулерді 1 желто?санда?ы пленарлы? отырысында ?арайды

Источник: abai.kz

Астана. 30 ?араша. ?азТАГ – Айнаг?л Бекеева. ?Р ?кіметі мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев?а «Халы? ?а?арманы» ата?ын беріді ?арастыратын «?Р т???ыш президенті ?лт лидері туралы» ж?не «Мемлекеттік наградалар туралы» за?дар?а т?зетулерді парламентті? ?арауына енгізді.

«Б?л т?зетулерге с?йкес ?аза?станны? т???ыш президенті ?лт лидері ?зіні? м?ртебесі бойынша алтын ж?лдыз ерекше айыру белгісі – алтын ж?лдызды ж?не «Отан» орденін табыс етумен «Халы? ?а?арманы» ата?ына ие деп белгілеу ?арастырыл?ан», – деді ?ділет вице-министрі Дулат ??сд?улетов с?рсенбі к?ні сенатты? ?леуметтік-м?дени даму ж?ніндегі комитетіні? отырысында за? жобаларын таныстыру барысында.

Сондай-а?, ол ?Р т???ыш президенті жа?а т?уелсіз мемлекетті? негізін ?алаушы, оны? бірлігін, Конституцияны?, адам мен азаматты? ???ы?тары мен бостанды?тарыны? ?ор?алуын ?амтамасыз еткен болып табылатынын атап к?рсетті.

Д. ??сд?улетов ?кімет ата? та?айындау туралы бастама к?теріп отыр?ан жо?, «біржа?ты шешетін» за?дар?а т?зетулер енгізеді.

«Б?л ?згеріс а?ыр?ы шешім болып табылады. ?рине, олар за?дар сия?ты президентті? ?ол ?ой?анын ?ажет етеді. Біра? наградаларда біреуді марапаттау туралы бастама к?теру м?селесі бар, осыдан кейін президент жарлы??а ?ол ?ояды, б?л – бас?а механизм. Б?л жа?дайда біз за?да м?ны? оны? м?ртебесіне байланысты екенін жазамыз, оны? ?лесін, т?уелсіздікті? 20 жылды?ын ж?не т?уелсіздікке ?ос?ан ?лесін ескере отырып», – деп на?тылады Д. ??сд?улетов.

Сонымен ?атар, «президент т?зетулерге вето салып немесе ?ол ?оймауы м?мкін бе» деген с?ра??а жауап берген ?ділет вице-министрі былай деді: «Ол вето сала алмайды, ?йткені б?л оны? ?азірді? ?зінде бар м?ртебесіне байланысты. За? ол т???ыш президент – ?лт лидері бол?анды?тан, жай на?тылайды, ал кейінгі президенттер ондай м?ртебеге ие бола алмайды, б?л дегеніміз оны? м?ртебесіне «Халы? ?а?арманы» ата?ы деген ?осымша бар дегенді білдіреді».

?з кезегінде сенатор Т?леген М?хамеджанов «т???ыш президент ?зіні? м?ртебесі бойынша «Халы? ?а?арманы» ата?ына ие» деген с?йлемді д?рыс емес деп есептейді.

«Бір т?рлі ... естіледі. М?мкін «мемлекетті? ??рылысында?ы ерен е?бегі ?шін» жа?сыра? болатын шы?ар», – деді ол.

Тал?ылаудан кейін за? жобаларын комитет 1 желто?санда бейсенбі к?ні ?тетін пленарлы? отырысты? барысында ?арау?а енгізуге ма??лдады.

Еске сала кетейік, премьер-министр К?рім М?сімов министрлер кабинетіні? ?арауына ?Р президенті Н?рс?лтан Назарбаев?а «Халы? ?а?арманы» ата?ын беруді ?сынды.

Оны? пікірінше, Н. Назарбаев?а б?л ата?ты «т?уелсіз ?аза?станды ??руда?ы тарихи ролі» ?шін беру керек».

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//511545-kmet-nazarbaeva-haly-aarmany-atayn-berud-arastyratyn-tzetulerd-parlamentke-engzd-senat-tzetulerd-1-zheltosanday-plenarly-otyrysynda-araydy.html


Популярное

28 мая 2019

SSJ-100 попросили перепроверить

8 июня 2019

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

9 июня 2019

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

10 июня 2019

ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»

12 июня 2019

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

27 мая 2019

Врач уволена за выдачу медицинской справки в Кызылорде

22 мая 2019

Токаев: Нужен жесткий контроль качества медикаментов

29 мая 2019

"Слишком мягкое наказание". Медики Актобе призвали не попадаться "на удочку" лже-целителей

21 мая 2019

Пациентка избила врача за отказ от госпитализации

20 мая 2019

Столичные врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП