АРЫЗДЫ? ТІРКЕЛГЕНІ ТУРАЛЫ ТАЛОН ТАЛАП ЕТІ?ІЗ!

Источник: www.atr.kz

Азаматтарды? ???ы?тары мен бостанды?тарын ?ор?ау ж?не оларды? ?ылмыс туралы арыздар мен хабарламаларын с?зб?йдалы??а салмай, дер кезінде за? ж?зінде процессуалды? шешім ?абылдауын ?ада?алау ма?сатында кез-келген арыз-ша?ым электронды? тіркеуден ?ту керек.
На?тыра? айтса?, азаматтарды? ?ылмыс туралы арыздары мен хабарламалары ішкі істер органдарыны? кезекші б?лімінде ш??ыл ?абылданып, 24 са?ат ішінде электронды? тіркеуден ?тіп, арызданушы?а оны? арызыны? ?ашан ж?не ?андай реттік санмен тіркелгені туралы талон берілуі тиіс. Талонда интернет желісіні? мекен-жайы, 1012 ?ялы телефонына хабарлама жіберу ар?ылы немесе 1414 ?ялы телефонына, 8-800-080-7777 телефон?а ?о?ырау шалу ар?ылы м?лімет алу?а м?мкіндігі бар екені к?рсетілген. Ал электронды? тіркеуден ?ткен арыздар мен хабарламалар бойынша ???ы? ?ор?ау органдары за? талаптарына сай, ?ш к?н, он к?н немесе екі айды? ішінде на?ты процессуалды? шешім ?абылдаулары тиіс.
Осы міндеттемені орындау ма?сатында, ?Р Бас прокуратурасы ???ы?ты? статистика ж?не арнайы есепке алу ж?ніндегі Комитетіні? Атырау облысы бойынша бас?армасы ж?не прокуратура бірлесіп, ???ы? ?ор?ау органдарына тексеру ж?мыстарын ж?ргізді. Н?тижесінде, арыз иелеріне талон бермеу, азаматтарды? ?ылмыс туралы арыздар мен хабарламаларын 24 са?атты? ішінде электронды? ж?йеге тіркемеу ж?не олар бойынша за?да к?рсетілген мерзімде процессуалды? шешім ?абылдамау фактілері, есептен жасырыл?ан 50 ?ылмыс аны?талды. Б?л есептен жасырыл?ан ?ылмысты? барлы?ы да бас?арманы? а?паратты? дерек ?орына алынып, ?ылмысты? кодексі бойынша ?ылмысты? іс ?оз?алды.
Сондай-а?, а?ымда?ы жылды? то?ыз айыны? ?зінде 14 азаматты? ?ылмыс туралы арыздарын тіркемеу ар?ылы есептен жасырыл?аны ж?не 32 азаматты? ?ылмыс туралы жаз?ан арыздары бойынша дер кезінде за?ды шешім ?абылданба?аны аны?талды.
Жалпы, ?ылмыстар, о?и?алар туралы ?тініштер мен хабарламалар азаматтарды? жазбаша т?рде арыздануымен ?атар, облыс бойынша ІІД жедел бас?ару орталы?ына (ЦОУ) 102, ал ?ялы телефоннан 112 н?міріне телефон со?у ар?ылы ?абылданады. Олар ?з кезегінде арызданушы?а талон беруге міндетті.
Егер талон берілмеген жа?дайда бас?арманы? 27-20-27 сенім телефонына ?о?ырау шалу ар?ылы хабарлауы?ыз?а болады. Ал біз осы ба?ытта азаматтарды? ???ы?тары мен бостанды?тарыны? б?зылуына жол бермеу ?шін ж?мыстанамыз.

*?.Т?ЛЕНОВА, ?Р Бас прокуратурасы ???ы?ты? статистика ж?не арнайы есепке алу ж?ніндегі Комитетіні? Атырау облысы бойынша бас?армасыны? б?лім прокуроры.*

Танымалды?ы: есептелмеді

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//511587-aryzdy-trkelgen-turaly-talon-talap-etz.html


Популярное