ЕРЛІК – ?РПА??А ?РАН

Источник: www.atr.kz

Облыс орталы?ында?ы Д.Байбосынов атында?ы №13 мектепті? о?ушылары патриотизмге, досты??а, ?лтты? салт-д?ст?рге арнал?ан «Т?уелсіздікті? 20 жылды? шы?ы» та?ырыбында ашы? т?рбие са?атын ?ткізді.
?скеле? ?рпа?ты отаншылды??а, ?лтжандылы??а, ту?ан жері мен атамекеніне деген с?йіспеншіліктерін арттыру?а д?рыс ба?ыт-ба?дар беру, ?з еліні? тарихын, салт-д?ст?рін сыйлау?а ?йрету, о?ушыларды патриотты? рухта т?рбиелеу ма?сатында ?йымдастырыл?ан шарада 1991-2011 жылдар аралы?ында?ы ?аза? еліні? тарихынан сыр а?тарар слайдтар, ?н?а?аздар мен карта, фотосуреттер мен ?нтаспалар к?пшілік назарына ?сынылды.
Ал?аш?ы кезе?де о?ушылар ерлік пен ?рлік, ?асірет пен ?ай?ы мидай аралас?ан сол бір з?лмат жылдарды жырларына ар?ау етіп, на?ышына келтіре орындады.
«?ткенге к?з тастау» б?лімінде «Егеменді елді? болаша?ы» та?ырыбында о?ушылар ?здеріні? ойларын орта?а салса, «Сыни к?з?арастар» кезе?інде Ата За? туралы ойларымен б?лісті. Тілек те, пікір де «Мемлекетті? т?ра?тылы?ы мен г?лденуі – Ата За?ны? орындалуында. Т?ртіп бар жерде т?рбие, тияна?тылы?, адамгершілік сынды адами ?асиеттер бар. Сол ?асиеттер ?ана ?о?амны? дамуыны? негізі, болаша?ымызды? алтын ар?ауы болады» деген оймен ?рілді.
Сонымен ?атар, о?ушылар Отан туралы бірнеше ма?ал-м?телдер ?лгісін жасап, сараптау ж?мыстарын ж?ргізді. Шарада ш?кірттер ?здеріні? білім-біліктерімен ?атар, ?нерлі ?нерпаздар екендіктерін де бай?атты.

Рита ЖАЙ?АЛИ?ЫЗЫ.

Танымалды?ы: есептелмеді

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//511599-erlk-rpaa-ran.html


Популярное

23 апреля 2019

Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный

29 апреля 2019

Умер создатель самолета Ил-76

5 мая 2019

В России соберут первый боевой трактор

9 мая 2019

Производитель SSJ-100 ответил на обвинения в ненадежности самолета

24 апреля 2019

Назначен руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана

23 апреля 2019

Медики Карагандинской области поддержали выдвижение кандидатуры Токаева на выборы

11 мая 2019

Шымкентские полицейские пригласили "танкиста" на беседу

11 мая 2019

В Казахстане стартовала предвыборная агитация

11 мая 2019

Казахстан проиграл Германии на Мировых пляжных играх

11 мая 2019

Павлодарского пенсионера обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней