ЕРЛІК – ?РПА??А ?РАН

Источник: www.atr.kz

Облыс орталы?ында?ы Д.Байбосынов атында?ы №13 мектепті? о?ушылары патриотизмге, досты??а, ?лтты? салт-д?ст?рге арнал?ан «Т?уелсіздікті? 20 жылды? шы?ы» та?ырыбында ашы? т?рбие са?атын ?ткізді.
?скеле? ?рпа?ты отаншылды??а, ?лтжандылы??а, ту?ан жері мен атамекеніне деген с?йіспеншіліктерін арттыру?а д?рыс ба?ыт-ба?дар беру, ?з еліні? тарихын, салт-д?ст?рін сыйлау?а ?йрету, о?ушыларды патриотты? рухта т?рбиелеу ма?сатында ?йымдастырыл?ан шарада 1991-2011 жылдар аралы?ында?ы ?аза? еліні? тарихынан сыр а?тарар слайдтар, ?н?а?аздар мен карта, фотосуреттер мен ?нтаспалар к?пшілік назарына ?сынылды.
Ал?аш?ы кезе?де о?ушылар ерлік пен ?рлік, ?асірет пен ?ай?ы мидай аралас?ан сол бір з?лмат жылдарды жырларына ар?ау етіп, на?ышына келтіре орындады.
«?ткенге к?з тастау» б?лімінде «Егеменді елді? болаша?ы» та?ырыбында о?ушылар ?здеріні? ойларын орта?а салса, «Сыни к?з?арастар» кезе?інде Ата За? туралы ойларымен б?лісті. Тілек те, пікір де «Мемлекетті? т?ра?тылы?ы мен г?лденуі – Ата За?ны? орындалуында. Т?ртіп бар жерде т?рбие, тияна?тылы?, адамгершілік сынды адами ?асиеттер бар. Сол ?асиеттер ?ана ?о?амны? дамуыны? негізі, болаша?ымызды? алтын ар?ауы болады» деген оймен ?рілді.
Сонымен ?атар, о?ушылар Отан туралы бірнеше ма?ал-м?телдер ?лгісін жасап, сараптау ж?мыстарын ж?ргізді. Шарада ш?кірттер ?здеріні? білім-біліктерімен ?атар, ?нерлі ?нерпаздар екендіктерін де бай?атты.

Рита ЖАЙ?АЛИ?ЫЗЫ.

Танымалды?ы: есептелмеді

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//511599-erlk-rpaa-ran.html


Популярное

27 июля 2019

Японская ракета на сакэ рухнула в море

4 августа 2019

Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80

4 августа 2019

Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

7 августа 2019

Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель

7 августа 2019

Водителей без страховки начали вычислять по камерам

8 августа 2019

В России предложили способ быстро тушить пожары

9 августа 2019

В США назвали лучший самолет СССР

11 августа 2019

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

12 августа 2019

Нашелся «танк ядерного апокалипсиса»

14 августа 2019

США запретили провозить в самолетах ноутбуки Apple