Бірде-бір шенеунік «М?стафа Шо?айды» келіп к?рген жо?

Источник: alashainasy.kz

?асымхан БЕГМАНОВ, а?ын, «Алаш» сыйлы?ыны? иегері: – ?асымхан а?а, сізге ?дебиет ?кілі болу?а ы?пал еткен кімдер?

Студент кезімде «Бастау» деген т???ыш кітабым шы?ты. ?лкен ?уаныш болды. Т???ыш кітабымны? шы?уына тікелей ?ам?орлы? жаса?ан публицист, ?дебиет сыншысы, ?о?ам ?айраткері Са?ат ?шімбаев еді. Ол кітабымны? редакторы ?тежан Н?р?алиев болды. Ал Ж?мекен Н?жімеденов ?олжазбама рецензия жазды. ?міріні? со??ы 15 жылында мен ?адыр а?аны? ?асында ж?рдім. Ол кісімен ту?ан а?а-інідей сыйластым. К?ніне бір рет телефон ар?ылы болса да хабар­ласатынбыз. Ал ?азір сол к?ндерді са?ынып ж?рмін. К?н ?ткен сайын ?адыр а?аны? ?адірі артып барады. ?азір бір ты?ыры??а тіреліп, ?инал?ан с?ттерімде д?л осы м?се­леде ?адыр а?а ?андай шешімге келер еді деп ойлаймын. Е? со??ы рет аурухана?а іздеп барып, ала?сыз ?оштасып, Астана?а іссапар?а кеткен с?тім есімнен шы?пайды. Сол с?тте асыл а?амды е? со??ы рет к?ріп т?р?анымды сезбеппін. Мені?ше, халы? а?ын ?адырды ?ана білетін сия?ты. Ал азамат ?адырды, оны? жан д?ниесін, адами болмысын, жаратылысын жа?сы білмейтініне к?н ?ткен сайын к?зім жетіп ж?р. Сонды?тан мен ?зім білетін ?зім таны?ан, білген ?адыр а?ынны? азаматты? келбеті жайлы жаз?ым келіп ж?р. Ол кісіні ба?таластарыны? айтуы бойынша, ел ішіне «сара?» деген ??гіме тарап кеткен. Ал мен о?ан ?арсы онда?ан, ж?здеген аны? фактілерді білемін. Ол кісіні? жаратылысы м?лде б?лек...

?азіргі поэзияда?ы к?мескілік та?ырыбы жиі ?оз?алып ж?р. Осы?ан ?алай ?арайсыз?

– ?ле?ді былай жаз деген за? жо?. ?алай жазса?, олай жаз. Біра? ?ле? жазу керек. Алды?да ?ткен а?ындарды? мектеп­терін т?гел ?з бойы?а сі?іріп алмай, оларды тере? о?ымай, білмей, сенен ?лкен а?ын шы?уы м?мкін емес. ?лкен а?ын болу ?шін талантты болу азды? етеді. Та?дыр керек. Та?дыр дегеніміз не? Ол – ?мір, а?ынны? ?мірі. А?ын да – адам. К?нделікті ?зі?ді ?орша?ан ортада ?мір с?ретін к?дімгі адам. Оны бір бас?аша жаратылыс иесі деп д?ріптеуді? ?ажеті жо?. ?нерді? ?ай саласына ?араса? да, е? м??лы жаратылыс иесі – а?ын.

Жа?ында ?зі?із м?рынды? бол?ан «М?стафа Шо?ай жолымен» деректі фильміні? т?саукесері ?тті. Б?л ж?мысты? жеке шы?армашылы?ы?ыз?а ?андай да бір ?серін ??гімелесе?із...

– М?стафа Шо?айды? жолымен сегіз мемлекетті ж?ріп ?ту – бір к?нні? немесе бір айды? шаруасы емес. О?ан к?п уа?ыт кетті. М?стафа Шо?айды? т?р?ан п?тер­лері­не, ?ызмет істеген жерлеріне немесе бейітіне бар?анда?ы басымнан ?ткен сезімдерді ?а?аз?а т?сіріп жатырмын. Та??ажайып к?йді басымнан кештім. Осы­лай да ?мір с?руге болады екен, та?даныс­тан ?лі к?нге дейін шы?а алмай келемін.

– К?ні кеше Шы?ыс ?аза?стан облысынан келгені?ізді естідік. ?андай жа?алы?тары?ыз бар?

– Е? ?лкен жа?алы?ым – ?скеменні? іргесінен жа?адан оралмандар?а арналып салын?ан Н?рлык?ш ауылыны? е? басты к?шесіне  М?стафа Шо?айды?  ?азиз есімі­ні? берілгендігі. Мені? ?тінішім бойынша Ислам ?бішев: «Мынау – ?лкен да??ыл. Жа?а ?ана біз ?асымхан Бегмановты? деректі фильмін к?рдік, тебірендік, ?атты тол?ыды?. Сон­ды?­тан да осы Н?рлык?ш ауылында?ы басты да??ылды? атын М?стафа Шо?ай?а берсек, ?алай ?а­рай­сыздар?» – деп халы??а сауал тастады. Сол арада халы? дуылдата ?ол со?ып, М?стафа Шо?айды ?лкен ?ошеметке б?леді.

– Д?л ?азір сізді не мазалайды? Алаш?а айтары?ыз бар ма?

– Арманды айтса?, алыс?а кетеміз ?ой. Мені д?л ?азір М?стафа Шо?ай жайлы деректі фильмні? т?саукесерін Астанада ?ткізу м?селесі мазалайды. Осы Алматы ?аласынан бастап,  Астана?а дейін ?дебиет­ті?, ?нерді? ма?ында ж?рген ?апта?ан, ?лкен-?лкен сал?ын кабинеттерде отыр?ан шенеуніктер. Мен на?тылап айтайын, еш­кім­ге де ?кпем жо?, біра? бас?а сыймайтын бір н?рсе – идеология саласында ж?рген шенеуніктерді? бірде-бірі келіп, «М?стафа Шо?ай жолымен» деректі фильміне ?ызы­?ушылы? танытпауы немесе енжарлы?ы. «Б?л не н?рсе, біз неге к?рмейміз м?ны?» деген ойдан ада. Мен со??ы кездері ?лт м?селесіне келгенде осындай сал?ырт­ты?­тан, енжарлы?тан, немкеттіліктен ?атты ?ор?амын.

Автор: Арда? ??ЛТАЙ

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//564841-brde-br-sheneunk-mstafa-shoaydy-kelp-krgen-zho.html


Популярное