Е? бірінші ма?сат - балалар ?йіндегі ?араусыз ?ал?ан бала санын азайту - Б?М комитет т?райымы Р.Шер

Источник: www.inform.kz

АСТАНА. 31 ?а?тар. ?азА?парат.  /Айн?р Кенебаева/ – Б?гін ?Р Білім ж?не ?ылым министрлігінде «?р бала?а – отбасыны? ба?ыты» та?ырыбында?ы ** баспас?з конференциясы болып ?тті.Конференция материалды? т?р?ыдан ?амтамасыз етілу де?гейіні? ж?не жалпы отбасы жа?дайыны? т?мендігі салдарынан туындайтын ?леуметтік жетімдік сынды ?о?амны? ?зекті м?селесін ар?ау етті. Конференция?а ?Р Б?М балалар ???ы?ын ?ор?ау комитетіні? т?райымы Раиса Шер, ?Р М?дениет министрлігіні? вице-министрі ?азиз Телебаев, ?Р  Президенті жанында?ы ?йелдер ісі ж?не отбасы-демографиялы? саясат ж?ніндегі ?лтты? комиссиясы Хатшылы?ыны? а?а сарапшысы Гаухар Н?рахметова, ?Р БАМ а?парат ж?не м?ра?аттар комитеті т?ра?асыны? бірінші орынбасары Ербол Шаймерденов ?атысты.

?азіргі та?да республикамызда 38 386 жетім бала мен ата-ана ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан балалар бар. Соны? ішінде 2067  бала ?ам?орлы?та, 2267 бала патронат т?рбиесінде. Жетім балалар мен ата-ана ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан балалар?а арнал?ан ?йымдарда?ы балаларды? 80 %-дан  астамы ?леуметтік жетімдар санатында.

«Е? бірінші ма?сат – балалар ?йіндегі ?араусыз ?ал?ан бала санын азайту, ал ол ?шін бала жетімдігіне ?кеп со?атын жа?дайларды? алдын алу ?ажет. Жоспар аясында ?ол?а алын?ан ?леуметтік жетімдікті? алдын алу, отбасын ны?айту, отбасыны? ?леуметтік жа?дайын жа?сарту?а атсалысу, ?леуметтік жетімдік ж?нінде ?о?амды а?параттандыру сынды шаралар ж?йесі ?зекті м?селені шешуді? ал?ышартын ?алыптастырады»,- деді ?з с?зінде Р. Шер.

«2011 жыл?ы 14 ?а?тарда жетім балалар мен ата-ана ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан балаларды асырап алуды насихаттау?а ба?ыттал?ан ?гіт-насихат ж?мыстарыны? жоспары бекітілді», – деп м?лімдеді Г. Н?рахметова.

«?леуметтік жетімдік м?селесін алдын алу  шарасын н?тижелі т?рде ж?зеге асыруда ?кіметтік емес ?йымдарды? р?лі айры?ша, сонды?тан да оларды осындай игі шара?а к?птеп тарту ?ажет»,- деді ?.Телебаев.

?. Телебаев мырзаны? м?лімдеуінше, 2009 жылы М?дениет министрлігі мен 4 ?кіметтік емес ?йым бірлесіп, 10,5 млн. те?ге к?леміндегі жас журналистерді балалар ?йі т?рбиеленушілері арасынан іздеу, балаларды ?ор?ау бойынша тренинг ?ткізу, асырап алу сынды м?селелерге ?атысты бір?атар ?леуметтік жобаларды ж?зеге асыр?ан.

«Жетімдік» т?сінігі – ?аза? ?о?амына жат бол?ан тосын т?сінік еді. Болмысынан бауырмал ?аза? ж?рты ата – ана ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан ?андасын, кіндіктесін жатыр?атпай жа?ын тарт?ан халы?. К?шпелі ?ркениетті? к?не салты саналатын «?ме?герлік» те сол к?реген к?з?араспен саба?тас жатыр. Туысты? д?нетанымы тере? ?аза? ?о?амында бала ата-анасыз ?алса да, а?айыннан ажырама?ан. Сонды?тан да ?леуметтік жетімдікті? алдын алу мен бала ба?ытын баянды ету шараларына ж?мыла атсалысу е? алдымен ?аны ?аза? ?р азаматты? борышты еншісі болма?.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//640435-e-brnsh-masat-balalar-yndeg-arausyz-alan-bala-sanyn-azaytu-bm-komitet-trayymy-rsher.html


Популярное

14 марта 2020

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

5 марта 2020

Сообщника Аблязова экстрадировали в Казахстан

27 марта 2020

Украинский Ан-225 «Мрия» с новым украинским двигателем впервые взлетел

5 марта 2020

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

5 марта 2020

В Нур-Султане 5 марта пройдет заседание бюро политсовета Nur Otan

5 марта 2020

Туркестанец перевозил людей на крыше автомобиля

5 марта 2020

Соседи погибших в Карагандинской области близнецов рассказали детали трагедии

5 марта 2020

Вода льется на головы детей в столичном садике

5 марта 2020

Петропавловску грозит разрушительный паводок

5 марта 2020

В Жамбылской области в ДТП погибли женщина и трехмесячный ребенок