Е?Ы? Парламенттік Ассамблеясы бюросыны? отырысы ?тті

Источник: kaztrk.kz

Еуропада?ы ?ауіпсіздік ж?не ынтыма?тасты? ?йымы Парламенттік Ассамблеясы бюросыны? отырысын Саммит аясында ?тіп жат?ан шараларды? ішіндегі шо?ты?ы биігі деуге болады. Б?гін Астанада ?ткен осы бас?осуда бір?атар т?йткілді м?селелер к?терілді.

** ?йым?а м?ше мемлекеттерді? ?кілдері ерте?гі жиында тал?ыланар та?ырыптарды пысы?тап, с?згіден ?ткізді. Депутаттар Парламенттік Ассамблеяны? келер жыл?ы жоспарын да т?зді. ** Е?Ы? Парламенттік Ассамблеясы ?аза? елі т?ра?алы??а ?сыныс бергеннен кейін-а? б?л бастаманы ?ызу ?олдады. Ассамблеяны? ??рметті т?ра?асы Жоао Соарешті? айтуынша, барлы? кедергілерден с?рінбей ?тіп, саммит ?йымдастыр?ан ?аза?станны? е?бегі ересен. ** Жоао Соареш, Е?Ы? ПА ??рметті т?ра?асы: ** ?йым?а т?ра?алы? туралы ??гіме енді ?ана к?теріліп жат?ан уа?ыттан бастап біз ?аза?станды ?олдап келеміз. ОБСЕ ПА б?л м?селеге ?у бастан о? к?з?арас таныт?ан болатын. Сол кездері кей елдер б?ндай саммитті? ?туіне соншалы?ты м?дделі болмай, о?ан к?дікпен ?ара?ан еді. Алайда ?аза?стан Президенті Н. Назарбаевты?, СІМ ?. Саудабаев пен Сенат Т?ра?асы, бізді? ?ріптесіміз ?. То?аевты? стратегиялы? ерік-жігері б?л м?селеде ?лкен р?л ат?арды. ** Ассамблеяны? ?азіргі т?ра?асы Петрос Эфтимиуды? пікірінше, депутаттар Е?Ы?-ны б?гінгі к?нні? талаптарына толы? жауап беретін ?йым ету ?шін барын салулары тиіс. ** Петрос ЭФТИМИУ, Е?Ы? ПА т?ра?асы: ** Біз тарихи с?тте жиналып отырмыз. Депутаттар Е?Ы? ны? ж?мысына жа?а серпін беруі ?ажет. Сол ?шін ?олымыздан келген бар м?мкіндіктерді пайдалануымыз ?ажет. Мені?ше, ?аза?станны? бастамалары тиісті н?тижеге жетуге септігін тигізеді. ** Жиында Еуропалы? ?йымны? т?ра?асы ?анат Саудабаев та баяндама жасады. Елімізді? Мемлекеттік хатшысы-Сырт?ы істер министрі депутаттар?а саммит ?ткізу бастамасын ?олда?аны ?шін ал?ыс білдірді. ** ?анат Саудабаев, Е?Ы? т?ра?асы, ?Р Мемлекеттік хатшысы-Сырт?ы істер министрі: ** Т?ра?алы?ты? ал?аш?ы к?нінен бастап біз Парламенттік Ассамблеямен, Елбасы Н?рс?лтан Назарбаевты? н?с?ауы бойынша, ?арым-?атынас жасай бастады?. Себебі тек депутаттар ?ана халы? ?алаулылары бол?анды?тан, Е?Ы?-ны? ?ауіпсіздікке ?атысты ?сыныстары мен бастамаларын ?о?амны? к?кейтесті м?селелерімен ?штастыра біледі. ** Жиын?а Е?Ы? Парламенттік Ассамблеясы т?ра?асыны? орынбасары ретінде ?асым-Жомарт То?аев та басшылы? жасады. Бюро отырысында Ассамблеяны? биыл?ы ж?мыстары ?орытындыланып, келер жыл?ы жоспары т?зілді. Ал ?ыр?ыз еліндегі жа?дай жеке м?селе ретінде ?арастырылды. ** Канан КАЛСЫН, Е?Ы? ПА Саяси ж?не ?ауіпсіздік м?селелер ж?ніндегі жалпы комитет т?ра?асыны? орынбасары: Біз ?ыр?ыз елінде ж?не Кавказда т?ра?тылы? са?талуын ?алаймыз. Б?л м?селе б??ан дейін де талай кездесуде тал?ылан?ан болатын, ?лі де тал?ылана бермек. Біз б?л проблеманы? диалог ар?ылы шешілгенін ??птаймыз. Осындай текетірестерді? барлы?ы бейбіт жолмен шешіледі деп ?міттенеміз. ** Жиын со?ында Парламенттік Ассамблеяны? ?арары ?абылданды. ** Айдос ?шім?лы
Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//672170-ey-parlamenttk-assambleyasy-byurosyny-otyrysy-tt.html


Популярное

10 февраля 2020

Попытки реанимировать погибших в Таиланде российских детей попали на видео

20 февраля 2020

В США раскрыли преимущества Су-35 перед F-15EX

20 февраля 2020

Раскрыты подробности поломки двигателя самого мощного ледокола в мире

20 февраля 2020

IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер

15 февраля 2020

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

15 февраля 2020

Страны ЕАЭС продвинулись в согласовании Стратегических направлений развития интеграции

15 февраля 2020

Неустойчивая погода ожидает казахстанцев 15 февраля

15 февраля 2020

Четверых казахстанцев не отпускают с карантинного лайнера

15 февраля 2020

В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

15 февраля 2020

В Белоруссии исключили влияние США на страну