Т?уелсіздік мерекесін ?ткізіп алмайынша, Жа?а жыл?а дайынды? ж?мыстарына шектеу ?ою керек пе?

Источник: alashainasy.kz

Келесі жылы Т?уелсіздігімізді? 20 жылды?ын атап ?ткелі отырмыз. Біз ?шін б?л мерекені? ?зге тойлардан ж?ні тіпті б?лек. Десек те, Т?уелсіздік к?ні Жа?а жыл мерекесі ?арса?ында?ы жан-жа?ты дайынды? шараларыны? к?ле?кесінде ?алып ?ойып жататын сы?айлы. Б?л м?селе б?рыннан бері айтылып келе жатса да, жо?арыда?ы тиісті орындар тарапынан тиісті шаралар ?ол?а алын?ан емес. Кеш кіріссе де, депутаттарды? осы с?ра? т??ірегінде ойлана баста?аны к?пшілікті ?уаттандырып отыр. Осы орайда халы? ?алаулылары «Жа?а жыл?а ?зірлікті Т?уелсіздік мерекесін ?ткізгеннен кейін ?ана бастау керек» деген ?сынысты орта?а салуда. ?алай айтса? та, Т?уелсіздік к?ні ?аза?та жал?ыз. ?йтсе де «Т?уелсіздік мерекесін ?ткізіп алмайынша, Жа?а жыл?а дайынды? ж?мыстарына шектеу ?ою керек» деген ?сыныс-пікірмен келісе ?оймайтындар да бар. Ал сіз ?алай ойлайсыз? Та?ырыпты ой-к?кпарына салып к?рсек... Хасен ?ОЖА-АХМЕТ, ?о?ам ?айраткері: *

И?*

– ?азіргі ?аза? ?о?амы ?лі к?нге дейін Т?уелсіздік к?нін жалпыхалы?ты? де?гейде, ?з д?режесіне лайы? атап ?те алмай келеді. Елімізді? басты мерекесі саналатын б?л к?нді атап ?терде ?а?арлы Желто?санда табан­ды­лы? таныт?ан ?л-?ыздарымызды да елеп-ес­ке­руіміз ?ажет. Ол ?шін республикамыз бойын­­­ша жер-жерде ке? к?лемді ?гіт-насихат ж?­мыстары ж?ргізіліп, Т?уелсіздікті? ?адір-?а­сиетін жас ?рпа?ты? санасына т?сіретін ау­?ым­­ды шаралар ж?зеге асырылуы керек. Ал­да?ы жылы ?асиетті Т?уелсіздігімізді? 20 жылды?ын атап ?тпекпіз. Осынау елеулі тари­хи датамызды ?р ?аза?ты? ж?регіне сі?іруіміз ?ажет. ?кінішке ?арай, ?лтымызды? ?лы? мерекесіні? бірі саналатын Т?уелсіздік к?ні жыл сайын ?деттегідей Жа?а жыл мей­рамына дайынды? ж?мыстарыны? к?ле?­кесінде ?алып келеді. Біз тіпті Наурыз мере­кесіне б?лай шашылып дайындалмайтын сия?­тымыз. Жа?а жыл – б?л ?зі ескіден ?ал?ан мереке бол?анды?тан, оны? ?стіне оны ?лем болып тойлайтынды?тан, одан бір­ден бас тартуымыз ?иыныра?. ?азіргі к?н­ні? ?зінде елімізді? барлы? ??ірлерінде Жа?а жылды ?арсы алу?а дайынды? ж?­мыс­тары басталып кетті десек те болады. Б?л мерекеге дайынды? ?сіресе желто?сан айыны? басында к?дімгідей ?ыза бас­тай­ды.

Ал желто?санны? орта т?сында біз Т?уел­сіздік к?нін атап ?тпекпіз. Десек те, Жа?а жылды ?арсы алмас б?рын айна­ла­ны? б?рі ?ызылды-жасылды болып, к?ше­лер мен ?имараттарды? іші-сырты ?сем безендіріліп, газет-журналдар мен теле-радиоарналар арнайы ба?дарламалар жасап, т?рлі сауда ойын-сауы? орта­лы?­тарында мерекелік шаралар ?тіп, кон­церт­тік залдарда ж?лдыздар ?нер к?рсете бас­тайды. Жа?а жыл?а дайынды? ж?ргізуді Т?уелсіздік мерекесі атап ?тілгенше арнайы за?­ды? к?ші бар ??жаттармен бекітіп алма­са, б?рі б?рын?ысынша ?айталана бермек. Сонды?тан да Т?уелсіздік к?ні ?ар­са­?ын­да?ы ?зірлігімізді к?шейтіп, к?шелерге ?леуметтік жарнамалар, ?ранс?здер іліп, тіпті ?алаларда?ы ?лкен мониторлардан Желто?сан ?асіреті жайлы бейнек?ріністер ел назарына ?сынылуы ?ажет. Біра? Т?уелсіздік к?ніне ?зірлігіміз Жа?а жыл мерекесіне дайындал?андай тым же?іл, ?ызылды-жасылды болып кетпеуі керек.

Айдос САРЫМ, саясаттанушы: *

Жо?*

– Т?уелсіздік к?нін жо?ары де?гейде атап ?туімізге Жа?а жыл мерекесіне дайын­ды? ж?мыстары кедергі келтіреді дегенмен келіс­пеймін. Б?л екеуі – ма?ынасы жа?ынан да, ма?ыздылы?ы ж?нінен де бір-біріне ?а­ра­ма-?арсы м?лде б?лек мерекелер. Б?лар біріне-бірі соншама кедергі келтіріп жат?ан д?ние­лер  емес. Т?л мерекеміз сана­латын Т?уел­сіз­дік к?нін тиісті де?гейде атап ?теміз десек, біз­ге ?ой деп, ?олымызды кім байлап отыр? Жалпы, бір мейрамды д?рыс тойлау ?шін бас?а бір мейрам?а байланысты ?йым­дас­ты­ры­латын іс-шаралар?а шектеу ?ойып ?аже­ті жо?. ?алай десек те, ел-ж?рт Жа?а жылды ?ар­сы алу ?шін к?ні б?рын дайындала бе­реді. Біз, е? бірінші, ?зімізге ?зіміз «бізге Т?уелсіздік к?ні ?ымбат па, ?лде Жа?а жыл­ды тойлау ма?ыздыра? па?» деген с?­ра?­ты ?оюымыз керек. ?рине, бізге ?анмен кел­ген, ?асіретпен келген Т?уелсіздік аса ?ымбат.

Сонды?тан да елімізді? ?рбір ба­ла­ба?­ша­сында, ?рбір мектеп пен о?у орын­да­рында Т?уелсіздік ??ымын т?сіндіретін саба?тар мен т?рлі кездесулер ?йым­дас­ты­рылып, ?рбір ?ала, ауылдарда, орталы? ала?дарда, Т?уелсіздікке арнап ?ойыл?ан ескерткіштер алдында ма?ыналы шаралар ?ткізілуі тиіс. Рас, м?ндай шаралар ?азір де ?йымдастырылып ж?р. Біра? ол тым тар ше?берді ?ана ?амтып отыр. Ал Т?уелсіздік к?нін мерекелеу жалпыхалы?ты? сипатта ?ткізілу керек. Ол ?шін а?сап т?р?ан ?лтты? идеологияны ?алай ая?ынан тік т?р?ызамыз деген сауал т??ірегінде ойласуымыз ?ажет. Б?кіл ?лемге зер салып ?араса?, к?птеген мем­лекеттер ?здеріні? т?уелсіздік ал?ан к?ндерін ?зге мерекелерден асырып той­лай­ды. Тіпті америкалы?тарды? ?здері Т?уел­сіздік мерекесінде ?рбір ?йді? т?бе­сі­не тула­рын тігіп, б?л тойды жал­пы­ха­лы?­ты? ?рі от­ба­сылы? мереке ретінде зор ??рметпен ?рі с?н-салтанатпен атап ?теді. Бізде осы уа­?ыт?а дейін Т?уелсіздік к?нін отбасы м?шелерімен атап ?ту, ?лкен бір ?жым болып мерекелеу жа?ы ?алыптасып ?лгерген жо?. Т?уелсіздік к?ні, бізді?ше, к?біне ресми сипатта ?ана елеусіз ?теді де шы?ады. Б?л бейне бір жергілікті ?кім­ші­лік­терді? жи­на­лы­сы сипатында ?ана, бір рет­кі концерттік ша­ралар т?рінде ?ана к?рі­ніс тауып келеді.

Осы м?селені жуы?та депутат мырзалар с?з етіпті деп естідім. Айналып келгенде, б?л м?селені ?аза? журналистері б?рын­нан-а? ?оз?ап келеді. Дегенмен м?селені айту б?лек те, оны ж?зеге асыру бір бас?а. Неге сол депутаттар мінберден айт?ан ?з ?сыныстарын ?здері іс ж?зінде бастама ретінде к?рсетіп бермейді. Т?уелсіздік к?ні жа?ында?анда ?рбір халы? ?алаулысы ?здері сайлан?ан айма?тарды аралап, балаба?ша мен о?у орындарында болып, жастарды ескерткіштерге ертіп апарып, г?л шо?тарын ?ойып, рухани ??гімелер айтып, ?здері бастама к?теріп, ?лгі к?рсетсе керек еді. Т?рде отыр?ан депутаттардікі ?ншейін: «біз айтты?, сендер істе?дер» дегенге саяды. Кез келген с?зді? ая?ы на?ты іске ?лас?анда ?ана бір н?тиже шы?ады емес пе?!

*Бейтарап пікір

Болат АТАБАЕВ,* режиссер:

_ – ?з басым Жа?а жылды тойламаймын. Туыстарым мен айналамда?ы адамдар атап ?тетіндіктен, соларды? к??ілі ?шін ша?ырса – барып, амалсыз шыдап отырамын. Жа?а жыл – ма?ан ата-бабамнан ?ал?ан той емес. Шыршаны безендіріп, са?ат тілі 12-ні со??анын соншалы?ты к?ту дегеніміз – бар бол?аны сандарды? си?ыры ?ана. ?леуметтік м?дениеттану?а с?йенсек, ?рбір мейрамны? ?зіндік ?ызметі мен адам баласына беретін ма?ызы мен саба?ы болады. Мен ?шін Т?уелсіздік к?ні ?ымбат. Алайда Т?уелсіздікті атап ?ту ?шін Жа?а жыл?а дайынды?ты за?ды т?рде шектеуді? ?ажеті жо?. Б?л – адамдарды? ?з ар-?ятына, ішкі рухани т?сініктеріне байланысты д?ние ?ой. Депутаттар осы жайт?а ?оз?ау салыпты дейді. Мені?ше, олар б?дан да ма?ызды ?леуметтік м?селелермен айналыс?аны ж?н сия?ты. _

Автор: Алмат ИС?ДІЛ

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//676832-tuelszdk-merekesn-tkzp-almayynsha-zhaa-zhyla-dayyndy-zhmystaryna-shekteu-oyu-kerek-pe.html


Популярное