Оралда Ж?ТБ дертімен к?рес м?селесіне арнал?ан семинар ?ткізілді

Источник: www.inform.kz

ОРАЛ. ?ырк?йекті? 30-ы. ?азА?парат /Елжан Ералы/ – Орал ?аласында б??аралы? а?парат ??ралдары ?кілдеріне арнал?ан «Ж?ТБ ж?не А?Т?: дискриминациялау мен та?балауды (стигма) же?у» атты семинар-тренинг ?ткізілді.?лемді ала?дат?ан Ж?ТБ (ВИЧ) аранына арбал?андар саны ?аза?станда да кемімей отыр. 2010 жыл?ы ?ырк?йекті? 1-індегі м?лімет бойынша елімізде 15151 аталмыш ?ауіпті дертке шалды??ан, оны? 340-ы – он т?рт жас?а толма?ан жеткіншектер. А?Т? (СПИД) ж??тыр?андар саны 1151, ал 875 адам осы кеселді? кесірінен к?з ж?м?ан. Облысты? А?Т?-?а ?арсы к?рес орталы?ыны? эпидемиологиялы? б?лім ме?герушісі Сайранк?л ?асымбекованы? м?лімдеуінше, облыста 340 адам Ж?ТБ ж??тыр?ан, 17 нау?ас А?Т? -мен бетпе-бет ж?здескен. 13-і кесел кесапатынан ба?илы? болыпты. Б?л ресми тіркелгендері ?ана. Ал шынды?ында сыр?ат?а шалды??андарды? б?рі бірдей аны?талма?ан, демек тіркелмеген. Халы?аралы? сарапшыларды? есебінше, Ж?ТБ ж??тыр?андар саны ресми тіркелгендерден бір жарым есеге арты?. ?йтсе де, м?селе – оларды? санында емес, аса ?ауіпті дертті? таралу динамикасында, – деп дабыл ?а?удан танбай келеді мамандар. Ж?ТБ ж?не А?ТБ халы? к?п шо?ырлан?ан ?лкен ?алаларды былай ?ой?анда, ?айма?ы б?зылма?ан ?аза? ауылдарына да ауыз сала бастады. ?кінішке орай, «?ара тізімді» Орал ?аласы мен Зеленов бастап, Б?рлі, Шы??ырлау, Тас?ала ж?не Теректі аудандары ?остап т?р.  Нау?астарды? 68,8 пайызы ше?гелді? шырмауына жынысты? ?атынас ар?ылы ілінсе, 23,3 пайызы наша ?олданудан со? тап бол?ан, ал 7,9 пайызы емі жо? ауру?а ?алай ?шыра?андарын да білмейді.

?детте Ж?ТБ ж??тыр?ан адам?а тек нау?асымен ?ана емес, ?о?амда ?алыптас?ан кере?ар пікірлермен де к?ресуге тура келеді, деді ЮНЕСКО-ны? Кластерлік бюросыны? Алматы ?аласында?ы ?кілі Марина Максимова. ?йткені к?пшілігі ауру адамнан алапес к?ргендей ат-тонын ала ?ашады. ?за? жыл журналистика саласында ?ызмет ат?ар?ан Марина е?бек жолында осындай нау?ас жандармен жиі кездесіп, тілдескенін айта келе, тіпті о?ы?ан-то?ы?ан, к?зі ашы? адамдарды? арасында да А?ТБ мен Ж?Т?-?а душар бол?андарды алалау мен шеттетуді? орын алатынды?ын жеткізді. Елімізді? Ата За?ында адамдарды? ???ы?ы мен бостанды?ына шек ?ойылмайды, о?ан ?оса нау?асты бойына жабыс?ан кеселі ?шін жаз?ыру мен жазалау адамгершілік ?асиетке жат. ?алы? ж?ртшылы??а Ж?ТБ, А?Т?-мен к?рес жолдары туралы мол ма?л?мат беруде, нау?ас жандар?а ?леуметтік-психологиялы? к?мек к?рсетуде б??аралы? а?парат ??ралдарыны? р?лі орасан зор.

Тренингте журналистер облысты? А?Т?-?а ?арсы к?рес орталы?ыны? мамандарымен с?хбаттасып ?ана ?оймай, media жатты?тырушыны? ке?естеріне де ??ла? т?рді. Аталмыш кеселге ?атысты медициналы? терминдерді ?олдану аясы мен аудару жайын тілге тиек етті. Тренинг со?ында журналистерге республикалы? А?Т?-?а ?арсы к?рес ж?не оны? алдын алу орталы?ы мен А?Т?-?а, туберкулез ж?не безгек ауруларына ?арсы к?рес жа?анды? ?орыны? сертификаты табысталды.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//691844-oralda-zhtb-dertmen-kres-mselesne-arnalan-seminar-tkzld.html


Популярное