?аза?станды?тар 80 жас?а дейін ?мір с?руі керек - Назарбаев


?аза?стан Президенті Денсаулы? са?тау министрі Елжан Біртановты ?абылдады, деп хабарлайды Today.kz А?орда?а сілтеме жасап. 

Кездесу барысында Мемлекет басшысына денсаулы? са?тау саласын дамыту?а арнал?ан "Денсаулы?" мемлекеттік ба?дарламасыны? іске асырылуы ж?нінде аралы? есеп беріліп, министрлікті? алдына ?ойыл?ан міндеттерді? орындалуы туралы а?парат ?сынылды.

Елбасы ауру-сыр?ауды? алдын алу шараларыны? ма?ыздылы?ын атап ?тіп, салауатты ?лт ?алыптастыру ісінде халы?ты? ерекше р?л ат?аратынын айтты.

"Азаматтарымызды ?здеріні? денсаулы?тарын ны?айту?а тартуымыз ?ажет. Адам денсаулы?ыны? 10-15 пайызы ?ана медицина?а т?уелді. ?ал?аныны? б?рі тек ?зіне байланысты болады", – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

?аза?стан Президенті халы? арасында салауатты ?мір салтын насихаттау м?селесіне то?талып, ?аза?станды?тарды? ?мір с?руіні? орташа ?за?ты?ын 80 жас?а дейін к?теру ж?ніндегі міндетті? ?зектілігіне назар аударды.

Денсаулы? са?тау министрі ?аза?стан Президентіне т?р?ындар денсаулы?ыны? негізгі к?рсеткіштеріні? жа?сарып келе жат?анын м?лімдеді.

"Барлы? к?рсеткіш бойынша ахуал т?ра?ты. ?мір с?руді? орташа ?за?ты?ы к?терілуде. Ана ?ліміні? к?рсеткіші т?мендеп келеді. Бала ?ліміні? к?рсеткіші де ?атарынан бірнеше жыл бойы т?мендеуде", – деді Елжан Біртанов.

Денсаулы? са?тау министрі халы?ты? денсаулы?ын жа?сарту бойынша министрлікті? ?абылдап жат?ан шаралары ж?нінде айтып, ауру-сыр?ау белгілерін бастап?ы сатыда аны?тауды? ма?ызды екенін атап ?тті.

"?аза?станда 2012 жылдан бастап тегін д?рі-д?рмекпен ?амту ж?ніндегі ба?дарлама ж?зеге асырылуда. Оны? тиімділігі ?те жо?ары. Ба?дарлама аясында 2,5 миллион?а жуы? адам ауруды? 50 т?рі бойынша, соны? ішінде к?ретамыр гипертониясы, ?ант диабеті ж?не онкологиялы? аурулар бойынша тегін д?рі-д?рмекке ?ол жеткізіп отыр", – деді Біртанов.

Сондай-а?, Елжан Біртанов Н?рс?лтан Назарбаев?а к?рсетілетін ал?аш?ы медициналы? ?ызметтерді? сапасын арттыру ж?не денсаулы? са?тау ж?йесіне цифрлы? технологияларды енгізу ж?нінде ?абылданып жат?ан шараларды? н?тижелері туралы баяндады.

Кездесу барысында Мемлекет басшысы д?рі-д?рмек ба?асын мемлекеттік реттеу ж?не фармацевтика саласында?ы сыбайлас жем?орлы?пен к?рес ж?ргізу м?селелеріне ерекше то?талды.

"Мені? ба?а?а ?атысты м?селені шешу ж?нінде берген тапсырмамнан кейін Фармация комитетіні? т?ра?асы, "СК-Фармация" компаниясыны? басшылы?ы ж?не бес облысты? бас?арма басшылары ?сталды. Д?рі-д?рмек ба?асыны? негізсіз ?суі шарттар жасасуда?ы за?нан тыс ?рекеттер н?тижесінде орын алады", – деді Елбасы.

?аза?стан Президенті ал?а ?ойыл?ан міндеттерді? уа?тылы іске асырылуын ?амтамасыз етуді ж?не денсаулы? са?тау саласына, соны? ішінде д?рі-д?рмектерді сатып алу ?рдісіне тиісті ба?ылау орнатуды тапсырды.

Б?л ретте, Н?рс?лтан Назарбаев Біртанов?а ?зі басшылы? ететін сала?а дербес жауап беретінін ескертті.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/life/1169431-aza-standy-tar-80-zhas-a-dey-n-m-r-s-ru-kerek-nazarbaev.html

«?азатом?нерк?сіп» табысы ал?аш рет 108 млрд те?геден ас?ан

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев «?азатом?нерк?сіп» ?лтты? атом компаниясы» акционерлік ?о?амы бас?армасыны? т?ра?асы Ас?ар Ж?ма?алиевті ?абылдады деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев?а «Цифрлы? ?аза?стан» мемлекеттік ба?дарламасы туралы баяндалды

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев А?парат ж?не коммуникациялар министрі Д?урен Абаевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Назарбаев Исекешевке т?р?ын ?й беру ж?йесін ж?нге келтіруді тапсырды

?Р Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Астана ?аласыны? ?кімі ?сет Исекешевті ?абылдады деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Н?рс?лтан Назарбаев ?аза?станды?тарды Ораза айт мерекесімен ??тты?тады

Н?рс?лтан Назарбаев ?аза?станды?тарды Ораза айт мерекесімен ??тты?тады деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Мемлекет басшысы барша ?аза?станды?тар?а зор денсаулы? пен ба?-береке тіледі.

Н.Назарбаев Денсаулы? са?тау министріне 2011-2015 жылдар?а «Саламатты ?аза?стан» мемлекеттік ба?дарламасын іске асыру ж?нінде бір?атар на?ты тапсырмалар берді

 АСТАНА. 24 ?а?тар. ?азА?парат - Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?аза?стан Республикасыны? Денсаулы? са?тау министрі Салидат ?айырбекованы ?абылдады.

Денсаулы? са?тау м?селесіне арнал?ан форум

Б?гін Астанада Денсаулы? са?тау министрі Жа?сылы? Дос?алиевті? ?атысуымен, ЕуроОда? пен Орталы? Азия арасында?ы диалогты дамыту ба?дарламасы аясында форум ?тті.

К. М?сімов 2011-2015 жылдар?а арнал?ан денсаулы? са?тау саласын дамытуды? мемлекеттік ба?дарламасын ая?тауды тапсырды

АСТАНА. А?панны? 1-і. ?азА?парат /Руслан ?аббасов/ - ?кімет басшысы К?рім М?сімов Денсаулы? са?тау министрлігіне а?пан-наурыз айларында 2011-2015 жылдар?а арнал?ан денсаулы? са?тау саласын дамыту туралы мемлекеттік ба?дарламаны ая?тауды тапсырды.
Популярное