Елбасы EXPO табысы туралы: Астана мен елімізді? барлы? ??ірлері к?ш ж?мылдырды


?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбав EXPO-2017 жабылу р?сімінде к?рмені? табысты ?ткендігін баяндады деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

«Астана мен елімізді? барлы? ??ірлері к?ш ж?мылдыр?аныны? ар?асында «ЭКСПО-2017» к?рмесі табысты ?тті. Ол ел экономикасын дамыту?а мультипликативтік т?р?ыдан о? ?сер етті. Ша?ын ж?не орта бизнестегі 1400-ден астам к?сіпорын ??ны 640 миллиард те?ге болатын тауарларды жеткізуге ж?не ?ызмет к?рсетуге тапсырыс алды. Туристік сектор жандана т?сті. Туроператорларды? ?ызметіне деген с?раныс 1,8 есе артты. Астанада к?сіпкерлік субъектілеріні? саны 10 пайыздан аса к?бейді. Елорда бюджетіне ?ызмет к?рсету саласынан т?скен салы? 1,2 есе ?сті. ?аза?станны? астанасы б?кіл ?лемні? назарын ?зіне аударды»,-деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы к?рме аясында ?ткен м?дени ж?не халы?аралы? шаралар?а то?талды.

«К?н сайын елордамыз т?ртк?л д?ниені? т?кпір-т?кпірінен жеткен т?рлі м?дениетті? ?уені мен на?ышына б?леніп т?рды. Б?гінгі салтанатты р?сім Ислам ынтыма?тасты?ы ?йымыны? ?ылым ж?не технологиялар ж?ніндегі саммитімен т?спа-т?с келіп отыр. Онда ислам ?леміндегі ?ылыми-техникалы? дамуды? ма?ызды м?селелері тал?ылануда. Жалпы, ЭКСПО аясында 6 мы?нан астам т?рлі іс-шара ?ткізілді», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.  

?аза?стан Президенті елді? Еуразия ??іріндегі ?ауіпсіз ?рі ?ар?ынды дамып келе жат?ан мемлекет ретіндегі о? имиджін ны?айта т?скенін атап ?тті.

Мемлекет басшысы «Болаша?ты? энергиясы» аясында озы? идеялар мен технологияларды? дамуына т?рткі бол?ан ж?не ?лемде ?ылымны? ?зара ы?палдасты?ын ны?айту?а септігін тигізген к?рмені? бір?атар жа?ымды аспектілеріне то?талды.

«ЭКСПО б?кіл ?лемні? интеллектуалды? ж?не технологиялы? ?леуетін к?рсетуге зор м?мкіндік берді. М?нда жа?артылатын энергия к?здері саласында?ы 140-?а жуы? ?ылыми жа?алы? к?пшілік назарына ?сынылды», – деді Н?рс?лтан Назарбаев. 

Сонымен ?атар, ?аза?стан Президенті ЭКСПО аясында ?азіргі заман?ы энергетикалы? саясатты? басымды?тары ж?нінде жа?анды? диалог ?йымдастырыл?анын ж?не энергетика мен экология саласында?ы заманауи проблемаларды шешуге арнал?ан ?сынымдар ?зірленгенін атап ?тті.

«ЭКСПО к?рмесін ?ткізу ар?ылы бізді? ел «жасыл» технологияларды дамыту идеясына берік екенін та?ы да д?лелдей т?сті. Жалпы, бізді? к?рме «таза энергетиканы» жа?анды? де?гейде дамыту?а айры?ша ?лес ?осатынына сенімдімін», – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен бірге, Н?рс?лтан Назарбаев ЭКСПО инфра??рылымын к?рмеден кейін пайдалану жоспары ж?нінде ой б?лісті. 

«Н?р ?лем» ж?не к?рме та?ырыбы к?рініс тап?ан бас?а да бір?атар павильондар «ЭКСПО м?расы» ретінде са?талады. К?рмені? ая?талуы бірнеше ау?ымды жа?а жобаларды бастау?а м?мкіндік береді. Е? алдымен, м?нда «Астана» халы?аралы? ?аржы орталы?ы орналасады. Ол ?аржы хабына, инвестиция тартатын орталы??а айналып, халы?аралы? ?аржы ж?йесінде лайы?ты орын?а ие болу?а тиіс», – деді ?аза?стан Президенті.  

Сондай-а?, Мемлекет басшысы «жасыл» технологиялар мен инвестицияларды дамыту ж?ніндегі халы?аралы? орталы?ты ж?не ІТ-стартаптар халы?аралы? технопаркін ??ру?а арнал?ан жобалар?а то?талды.

«ЭКСПО» к?рме кешені толы?ымен инновациялы? ж?не орны?ты дамуды? ма?саттарына одан ?рі ?ызмет ететін болады. Барша?ызды жа?а орталы?тарды? ж?мысына белсенді атсалысу?а ша?ырамын», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Со?ында ?аза?стан Президенті к?рмені ?ткізуге ?лес ?ос?андарды? б?ріне ал?ыс айтып, келген ?она?тар?а ерекше ризашылы?ын білдірді.

«Осымен халы?аралы? «ЭКСПО-2017» мамандандырыл?ан к?рмесін жабы? деп жариялаймын! Оны? идеясыны? толы?ымен ж?зеге асуына ?олдау к?рсеткен ?аза?стан хал?ына ризашылы?ымды білдіремін. К?рмені? с?тті ?туіне мы?да?ан адам атсалысып, е?бек етті. Барша?ыз?а ?аза? жеріндегі айтулы шара?а белсене ?атыс?андары?ыз ?шін ал?ыс айтамын», – деді Мемлекет басшысы.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/finance/1152402-elbasy-expo-tabysy-turaly-astana-men-el-m-zd-barly-rler-k-sh-zh-myldyrdy.html

Елбасына EXPO ая?тал?аннан кейінгі нысандарды пайдалану туралы ?сыныстар айтылды

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев «Астана ЭКСПО-2017» ?лтты? компаниясы» А? бас?армасыны? т?ра?асы Ахметжан Есімовті ?абылдады деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Н?рс?лтан Назарбаев Швейцария Президенті Дорис Лойтхардпен кездесті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Швейцария Конфедерациясыны? Президенті Дорис Лойтхардпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Мемлекет басшысы Дори...

Ердо?ан Астана?а келуге у?де етті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Т?ркия Республикасыны? Президенті Режеп Тайип Ердо?анмен телефон ар?ылы с?йлесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев Корея Республикасыны? б?рын?ы президенті Ли Мен Бакпен кездесті

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Корея Республикасыны? б?рын?ы президенті Ли Мен Бакпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев пен Штайнмайер ?аза?стан ж?не Германия павильондарын аралады

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Германия Федеративтік Республикасыны? Президенті Франк-Вальтер Штайнмайермен бірге Германия павильонына барды деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев пен Мирзиёев алда?ы кездесулерді? кестесін тал?ылады

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?збекстан Республикасыны? Президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон ар?ылы с?йлесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

ЭКСПО-2017 к?рмесіне жарты миллионыншы келуші тіркелді

Астанада ЭКСПО-2017 халы?аралы? мамандандырыл?ан к?рмесіне жарты миллионыншы келуші тіркелді деп, хабарлайды Today.kz «Астана ЭКСПО-2017» ?К» А?-ны? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев Астанада?ы «Ритц-Карлтон» ?она? ?йіні? ашылу р?сіміне ?атысты

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Астанада бес ж?лдызды ал?аш?ы халы?аралы? премиум-класты ?она? ?йді? ашылу р?сіміне ?атысты. ?она? ?й Talan Towers к?пфункционалды кешеніні? ?имаратында орналас?ан деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Назарбаев пен Путин Астана процесіні? кезекті отырысыны? ?орытындысын тал?ылады

Н?рс?лтан Назарбаев Ресей Федерациясыны? Президенті Владимир Путинмен телефон ар?ылы с?йлесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Мирзиёев РФ м?най тасымалдауда ?олдау к?рсеткені ?шін Назарбаев?а ал?ыс айтты

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?збекстан Республикасыны? Президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Видео: Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан?а келді

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан?а келді деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Мемлекет басшысы ?аза?станны? Татарстанмен ынтыма?тасты?ы одан ?рі табысты дамитынды?ына сенімін білдірді

  АСТАНА. Тамызды? 25-і. ?азА?парат - Б?гін А?ордада Президент Н?рс?лтан Назарбаев Татарстан Республикасыны? Президенті Рустам Миннихановпен кездесті.

Мемлекет басшысыны? Халы?аралы? к?рмелер бюросыны? Бас хатшысымен кездесуі барысында ?аза?станда «ЭКСПО-2017» ?ткізу м?мкіндіктері тал?ыланды

 АСТАНА.   ?ырк?йекті?  9-ы.  ?азА?парат  -   Елбасы Н?рс?лтан    Назарбаев      Халы?аралы?  к?рмелер  бюросыны? Бас  хатшысы   Винсенте Гонсалес  Лоссерталесті    ?абылдады, деп   хабарлады   ?Р Президентіні? баспас?з   ?ызметі. 

2030 жыл?а ?арай Астана б?дан да ?ркендеген, д?ние ж?зіндегі с?улетті ?алаларды? бірі болады - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев

АСТАНА. Мамырды? 25-і. ?азА?парат /Руслан ?аббасов/ - 2030 жыл?а ?арай Астана б?дан да ?ркендеген, д?ние ж?зіні? с?улетті, ?демі ?алаларыны? бірі болады.
Популярное

25 апреля 2018

Philips выпустила мониторы для игры на консолях

26 апреля 2018

Илон Маск похвастался строительством дракона-киборга

29 апреля 2018

В Google обратились к темной стороне искусственного интеллекта

7 мая 2018

Названы сроки появления в России первого квантового компьютера

30 апреля 2018

Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть

8 мая 2018

Автопилот Uber сбил велосипедиста из-за команды игнорировать препятствия

8 мая 2018

Названы сроки полета российско-китайского самолета

13 мая 2018

В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским

12 мая 2018

Китайский Су-35 прилетел в Россию

26 апреля 2018

Из GTA удалили Цоя, Басту и «Ранеток»