?ндістанда ?аза?станды? алты баланы? ж?регі ауыстырылды


?ндістанда ?аза?станды? алты бала?а ж?ректерін ауыстыру бойынша ота жасалды. Б?л туралы Орталы? коммуникациялар ?ызметінде ?ткен баспас?з м?слихатында «?лтты? ?ылыми кардиохирургиялы? орталы?» А? бас?арма т?ра?асы Юрий Пя м?лім етті, деп хабарлайды ?азА?парат.

«Баланы? ж?регін ауыстыру ?ажеттігі туында?ан жа?дайда біз оны ?ндістан?а жібереміз. ?ндістанны? денсаулы? са?тау ж?йесі ж?рек пен органдарды ауыстыру отасын ?ндістан азаматтары ?шін а?ылы негізде ?ана жасайды. М?ндай оталар ?аза?станда?ыдай са?тандырумен немесе мемлекеттік к?мекпен жасалмайды. Сонды?тан, ол жа?та бала?а арнал?ан донорлы? ж?ректі табу о?ай», - деді Юрий Пя.

Ел хал?ыны? саны аз болуына байланысты балалар?а ж?ректі алмастыру отасы ересектерге ?ара?анда ана??рлым аз ?ажет етіледі. Балалар?а ж?рек трансплантациясы бойынша 56 ота жасалды.

«?азіргі уа?ытта балаларды? ж?регін ауыстыру туралы за? жобасы ?кіметте ?аралып жатыр. ?рине, м?ндай оталарды шетке шы?пай-а?, ?зімізде жаса?ан ?немді болар еді. Біра?, б?гінге дейін ?аза?станнны? бірде-бір клиникасында бала?а ы?тимал донор табыл?ан жо?», - деп баса айтты д?рігер.

Атап ?ткен ж?н, ?лтты? ?ылыми кардиохирургиялы? орталы?ы ?кпені ауыстыру оталарын жасай бастады. ?аза?станда м?ндай отаны ?ткізетін техникалы? ж?не ?йымдастырушылы? м?мкіндіктер жеткілікті.

«?кпені трансплантациялау бойынша Миннесотада дайынды?тан ?ттік. ?ткен жылдан бері 6 ота жасады?. Донорлы? ?кпені тасымалдау?а ж?не дайындау?а ?ажетті арнайы ??рыл?ыны алды? ж?не болаша?та да ота жасауды жал?астыра береміз. Одан б?лек, егер ?кпе трансплантация?а дайын болмаса, б?л ж?йеде органды емдейтін м?мкіндік бар», - дейді Ю.Пя.

Фото: inform.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1146274-nd-standa-aza-standy-alty-balany-zh-reg-auystyryldy.html


Популярное