О?О ?нерк?сіп орындары 510 млрд те?гені? ?німін ?ндірді


О?т?стік ?аза?стан облысында?ы ?нерк?сіп орындары 510 млрд те?гені? ?німін ?ндірді. Б?л туралы облысты? к?сіпкерлік, индустриалды-инновациялы? даму ж?не туризм бас?армасыны? басшысы Батырхан ??рмансейіт м?лімдеді, - деп жазады Otyrar.kz.

Спикер мемлекет басшысыны? 5 институционалды реформасын ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан «100 на?ты ?адам» ?лт жоспарыны? 3-ба?ытында к?рсетілген индустрияландыру бойынша ж?не даму ?дерісі са?тал?ан ма?ызды ?леуметтік-экономикалы? к?рсеткіштер туралы баяндады.

Бас?арма басшысыны? м?ліметінше, биыл?ы сегіз айда облыста?ы ?нерк?сіп к?сіпорындары 510,1 млрд те?гені? ?німін ?ндірген. Оны? ішінде ??деу ?нерк?сібімен 353 млрд те?гені? ?німі ?ндірілді7

Сонымен ?атар, ??ірде к?сіпкерлікті ?олдау ма?сатында индустриялды-инновациялы? даму ба?дарламасы с?тті ж?ргізіліп жатыр деді бас?арма басшысы.

>

— Индустриялы?-инновациялы? даму ба?дарламасы ше?берінде 2015-2019 жылдары к?сіпкерлікті ?олдау картасы бойынша ??ны 1,2 трлн те?геге 17,5 мы?нан астам ж?мыс орнын ??райтын 135 жобаны іске асыру жоспарлан?ан. Б?гінгі та?да мемлекеттік ба?дарламаны? аясында 47,7 млрд те?гені ??райтын 49 жоба іске асырылды. Онда 1900-ден астам т?ра?ты ж?мыс орны ашылды. 2017 жылы 37 млрд те?генi ??райтын 17 жобаны іске ?осу к?зделген. Есепті кезе?де ??ны 2,3 млрд те?гені ??райтын 5 жоба іске ?осылды, — деді бас?арма басшысы.

Жалпы жылды? со?ына дейін 34,7 млрд те?гені ??райтын 12 жоба іске ?осылады. Б?гінгі та?да іске ?осыл?ан жобаларды? 94%-ы жоспарлы? ?уаттылы?ты игеріп, 71 млрд те?гені? ?німін ?ндірді. ??деу ?нерк?сібіндегі ?лесі 21 пайыз?а жеткен.

Батырхан ??рмансейіт б?дан б?лек «О?т?стік» арнайы экономикалы? айма?ында жалпы инвестиция сомасы 34,3 млрд те?гені ??райтын 10 жоба ж?зеге асырыл?анын атап ?тті. Я?ни б?л к?сіпорындар 22,7 млрд те?гені? ?німін ?ндірсе, тауарлар Германия, Англия, Корея, Т?ркия, Ресей сынды 15-тен астам елге экспорттал?ан. Атал?ан айма?та жыл со?ында жалпы инвестиция к?лемі 2,6 млрд те?ге ??райтын 3 жоба іске ?осылады деп к?тілуде.

Фото: Otyrar.kz.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1164032-o-o-nerk-s-p-oryndary-510-mlrd-te-gen-n-m-n-nd-rd.html


Популярное

26 марта 2019

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

26 марта 2019

Раскрыты потери США из-за российского МС-21

31 марта 2019

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

4 апреля 2019

Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

4 апреля 2019

Российские «Рапторы» лишат американских двигателей

4 апреля 2019

Сын Рогозина попал под сокращение

8 апреля 2019

Немцам приписали оригинальную идею использования трофейных Т-34

9 апреля 2019

Сердюков оценил отсталость авиастроения России

28 марта 2019

В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка

29 марта 2019

Укравший секреты США «новый Сноуден» согласился на тюрьму