О?О ?нерк?сіп орындары 510 млрд те?гені? ?німін ?ндірді


О?т?стік ?аза?стан облысында?ы ?нерк?сіп орындары 510 млрд те?гені? ?німін ?ндірді. Б?л туралы облысты? к?сіпкерлік, индустриалды-инновациялы? даму ж?не туризм бас?армасыны? басшысы Батырхан ??рмансейіт м?лімдеді, - деп жазады Otyrar.kz.

Спикер мемлекет басшысыны? 5 институционалды реформасын ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан «100 на?ты ?адам» ?лт жоспарыны? 3-ба?ытында к?рсетілген индустрияландыру бойынша ж?не даму ?дерісі са?тал?ан ма?ызды ?леуметтік-экономикалы? к?рсеткіштер туралы баяндады.

Бас?арма басшысыны? м?ліметінше, биыл?ы сегіз айда облыста?ы ?нерк?сіп к?сіпорындары 510,1 млрд те?гені? ?німін ?ндірген. Оны? ішінде ??деу ?нерк?сібімен 353 млрд те?гені? ?німі ?ндірілді7

Сонымен ?атар, ??ірде к?сіпкерлікті ?олдау ма?сатында индустриялды-инновациялы? даму ба?дарламасы с?тті ж?ргізіліп жатыр деді бас?арма басшысы.

>

— Индустриялы?-инновациялы? даму ба?дарламасы ше?берінде 2015-2019 жылдары к?сіпкерлікті ?олдау картасы бойынша ??ны 1,2 трлн те?геге 17,5 мы?нан астам ж?мыс орнын ??райтын 135 жобаны іске асыру жоспарлан?ан. Б?гінгі та?да мемлекеттік ба?дарламаны? аясында 47,7 млрд те?гені ??райтын 49 жоба іске асырылды. Онда 1900-ден астам т?ра?ты ж?мыс орны ашылды. 2017 жылы 37 млрд те?генi ??райтын 17 жобаны іске ?осу к?зделген. Есепті кезе?де ??ны 2,3 млрд те?гені ??райтын 5 жоба іске ?осылды, — деді бас?арма басшысы.

Жалпы жылды? со?ына дейін 34,7 млрд те?гені ??райтын 12 жоба іске ?осылады. Б?гінгі та?да іске ?осыл?ан жобаларды? 94%-ы жоспарлы? ?уаттылы?ты игеріп, 71 млрд те?гені? ?німін ?ндірді. ??деу ?нерк?сібіндегі ?лесі 21 пайыз?а жеткен.

Батырхан ??рмансейіт б?дан б?лек «О?т?стік» арнайы экономикалы? айма?ында жалпы инвестиция сомасы 34,3 млрд те?гені ??райтын 10 жоба ж?зеге асырыл?анын атап ?тті. Я?ни б?л к?сіпорындар 22,7 млрд те?гені? ?німін ?ндірсе, тауарлар Германия, Англия, Корея, Т?ркия, Ресей сынды 15-тен астам елге экспорттал?ан. Атал?ан айма?та жыл со?ында жалпы инвестиция к?лемі 2,6 млрд те?ге ??райтын 3 жоба іске ?осылады деп к?тілуде.

Фото: Otyrar.kz.


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1164032-o-o-nerk-s-p-oryndary-510-mlrd-te-gen-n-m-n-nd-rd.html


Популярное

21 июня 2019

Россию назвали родиной авиации

3 июля 2019

Россия купит у США 40 двигателей для «самолета XXI века»

3 июля 2019

Шойгу приказал восстановить «Лошарика»

4 июля 2019

Россия испытала высотный псевдоспутник

4 июля 2019

России оказалось нечем изучать Арктику

13 июля 2019

Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100

13 июля 2019

Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

14 июля 2019

Крупнейшая навигационная система Европы сломалась

7 июля 2019

Токаев посетил масштабный концерт ко Дню домбры

7 июля 2019

Токаев: Домбра – бесценное культурное наследие, объединяющее народ