Айдос Сарым ?аза? филологтарыны? ?лкен конгресін ?ткізуді ?сынды


Б?гін Алматыда?ы «Т?ран» университетінде ?ткен ?алалы? ?о?амды? ке?есте с?з с?йлеген саясаттанушы Айдос Сарым ?аза? филологтарыны? ?лкен конгресін ?ткізуді ?сынды, деп хабарлайды ?азА?парат тілшісі.

«?аза? емлесін, орфографиясын ?аза? ?алымдарынан арты? ешкім жасай алмайды. Мені? ?сынысым, ?аза? филологтарыны? басын ?осып, ?лкен конгресс ?ткізіп, пікірлерін ескеру керек. ?ліпбиге к?шу ?лтты? т?тасуды?, ?лкен консенсусты? ?зегі болуы ?ажет. Ол ?шін с?зсіз ?ылым?а негізделуі керек», - деді Айдос Сарым.

Оны? айтуынша, ?ліпби халы??а жасалып жат?анды?тан халы?ты? да пікірін с?ра?ан ж?н.

«?ткенде де айтты?, б?л м?селеге жалпы ?алымдарымыз дайын сия?ты. ?лкен-кішіге жаз?ызып, сыз?ызып, заманауи технология: ?ялы телефон, компьютерде теріп к?ріп, ?ай ?ріпті жаз?анда ?андай ?иынды?тар туындайды, жазылуы ?алай болады соны зерттеу ?ажет. Екінші жа?ы бар, ?ліпбиді компьютерге негіздеу м?селесі. Оны да ?арау керек. Осы ?ылыми зерттеу ж?мыстары мен за?ны? ?абылдануын бір уа?ытта жасап шы?у?а болады. Сол лингвистикалы? ?ылыми эксперимент болаша? за?ны? ?абылдануына негіз болса дейміз. Мен ?зім бір?атар зерттеулерді ?арап шы?тым», - деген Айдос Сарым шет тілінен енетін терминдерді? жазылуына м?н беру ?ажеттігін де к?терді.

«Латынды енгізуді? ал?аш?ы дайынды? жылдары ?аза? тіліні? емлесін, орфоэпиялы?, орфографиялы? с?здіктерін жасау ?ажет. Енді бір м?селе, болаша?та, терминдерді ?ай тіл ар?ылы енгізіп, ?олданатын боламыз? Т?рік тіліне мысалы, кезінде француз тіліні? ы?палы к?п бол?ан. ?лі к?нге дейін т?рікті? тілінде терминдерді? француз тіліндегі н?с?асы басымыра?. Ал, біз ?андай тілдегі н?с?асын негізге алуымыз керек? Б?гінгі к?ні ?лемдік ?ылымды, білімді жасаушы а?ылшын тілі десек, болаша?та ?абылданатын терминдер, заманауи терминдерді е? алдымен негізгі ?ндірушіні? тіліне жа?ын етеміз бе? Онда біз болаша?та «Рухани модернизейшн», «?азан революшн» деген сия?ты жазамыз. Б?л ?ліпбиді ?абылдау ж?мысыны? 3-4 пайызы деп есептесек, негізгі ж?мысы ?аза? ?алымдарына ?атысты», - деді Айдос Сарым.

Б?гінгі ?о?амды? ке?ес модераторы Рахман Алшанов жиында айтыл?ан ?сыныстар ?лтты? комиссия?а ?сыныс ретінде жолданатынын жеткізді.

Фото: inform.kz.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1164038-aydos-sarym-aza-filologtaryny-lken-kongres-n-tk-zud-syndy.html


Популярное