Назарбаев ?ліпбиді ауыстыру?а ?атысты к?м?нді сейілтті


?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев О?т?стік ?аза?стан облысыны? ж?ртшылы? ?кілдерімен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Елбасы кездесуде ??ірді? бірегей тарихына ж?не м?дени ерекшелігіне то?талды.

«О?т?стік ?аза?стан – ?аза?ылы?ты? ?айма?ы б?зылма?ан ?лке. Б?л – абыздар мен ?улиелерді? ?асиеті дары?ан, ?ожа Ахмет Яссауи мен ?л-Фарабиді? ізі ?ал?ан, к?не м?дени м?ра?а бай киелі жер. ?азір б?л ??ірде б?кіл ел хал?ыны? 16 пайыздан т?рады», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

?аза?стан Президенті о?т?стік ??ірді? тарихын т?тас ?аза?станны? тарихы деуге болатынын атап ?тті.

«О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?зінде 800-ден астам тарихи-м?дени ескерткіш бар. ?лемге ?йгілі ж?дігерлерімізді? к?пшілігі осында. Т?ркістан, Отырар, Сайрам, Сауран ?алалары, ?ожа Ахмет Яссауи, Арыстан баб кесенелері – бізді? ма?танышымыз. Осында?ы ?рбір т?бе мен ?ыр?аны?, ?зен мен к?лді? аттары – т?нып т?р?ан тарих. М?рт?бе, К?лт?бе ж?не Ордабасы – хал?ымызды? са?талуына ?сер еткен ?аза?ты? бірлігі мен т?тасты?ыны? ?асиетті символы. Біз осыны? б?рін ?рпа?ты? санасына сі?іруіміз керек. Жастарды патриотизмге, отаншылды??а, ту?ан жерді с?юге баулу ?ажет», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы елде ?штілділікті толы??анды енгізуді? ?зектілігіне та?ы да то?талып, ?ліпбиді ауыстыру?а ?атысты к?м?нді сейілтті.

«А?ылшын тілін о?ытуды жандандыру ?ажет, ол іскерлік ортаны? барлы? саласында ?олданылатын болады. Б?л – заман талабы, тек бізге байланысты емес», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Кездесу барысында ?аза?стан Президенті облысты? дамуында?ы бір?атар проблемалы? м?селелерге то?талды.

«Б?л ??ір ?лі де дотациялы аума? болып отыр. Облыс бюджетінде ?ткен жылы меншік табыстары неб?рі бестен бір б?лікті ??рады. Республикалы? бюджеттен келіп т?сетін т?сімдер 80 пайыздан асты. Бюджетке т?сетін салма?ты азайту, меншік табыстарыны? ?лесін ?л?айту ж?нінде шара ?абылданбай отыр», – деді Президент.

Н?рс?лтан Назарбаев бизнеске ?рдайым ?олдау к?рсету ?ажет екеніне назар аударды.

«Биыл?ы жолдауда бизнес ортасыны? жа?дайын жа?сарту ж?нінде шаралар ?зірлеуді тапсырдым. ?осымша жер учаскесін б?лу, жал?а беру мерзімін ?зарту, оны пайдалану ма?сатын ?згерту туралы р??сат алу ??жаттарын ?арастыру мерзіміні? ?за?ты?ына байланысты м?селелерді шешу керек. Б?л р?сімдерді жария т?рде ж?зеге асырып, ?а?азбастылы??а салыну?а жол бермеген ж?н. К?сіпкерлікті дамыту ?аржылы? т?ра?тылы?ты са?тап, ??ірді? ?з-?зін ?амтамасыз ету ?абілетін арттыратын ма?ызды тетікке айналу?а тиіс», – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен бірге ?аза?стан Президенті инвестиция тарту ба?ытында ж?йелі шаралар ?абылдау ?ажеттігін атап ?тті.

«2016 жылды? ?орытындысы бойынша жалпы инвестиция к?лемі т?мендеген. ??ірде ауыл шаруашылы?ын, ??деу ?нерк?сібін, туризмді дамыту?а барлы? м?мкіндік бар. Мен «Болаша??а ба?дар: рухани жа??ыру» атты ма?аламда «?аза?станны? ?асиетті рухани ??ндылы?тары» жобасын ?зірлеуді тапсырдым. Б?л орайда біз ?аза?станны? м?дени ж?не тарихи м?расын негізге алуымыз керек», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

?аза?стан Президенті ??ірді? туристік ?леуетін дамытуды? ма?ыздылы?ына арнайы то?талды.

«О?т?стік ?аза?стан облысы ?айталанбас ?рі б?лінбеген таби?и ж?не ірі м?дени-тарихи ??ндылы?тары бар орасан зор туристік ?леуетке ие. Сонды?тан тиімділігі жо?ары ж?не б?секеге ?абілетті туристік инфра??рылым т?зу керек», – деді Мемлекет басшысы.

?аза?стан Президенті халы?ты, соны? ішінде жастарды ж?мыспен ?амтуды жа?сарту ?шін т?бегейлі шаралар ?абылдау ?ажеттігін атап ?тті.

«Беделді жо?ары о?у орнын бітіру ?рдайым ма?ызды бола бермейді. Е? бастысы – е?бек нары?ында с?раныс бар маманды??а ие болу. Б?л, ?сіресе, а?паратты? технологиялар, ?ндірісті цифрландыру ж?не компьютерлендіру д?уірінде ?зекті болма?. Таяу болаша?та ?азіргі маманды?тарды? 50%-на с?раныс болмайды. Сонды?тан уа?ыт талабына сай болу керек», – деді Назарбаев.

Осы орайда, ?аза?стан Президенті т?р?ындарды е?бек ресурсы к?п ??ірден ж?мыс к?ші жетіспейтін ??ірге к?шіру ж?ніндегі ба?дарлама бар екенін еске салды.

«Ба?дарлама сіздерді? де облыстары?ызда ?олданылады. Мен сіздерді? е?бек?ор халы? екендері?ізді жа?сы білемін. Солт?стік, шы?ыс ??ірлерге ?оныс аударып, елімізді? дамуы мен болаша?ына зор ?лес ?осып келесіздер. Осы ба?ытта?ы ж?мысты жал?астыру керек. Облыс ?кіміне ?кіметпен бірлесіп, халы?ты ж?мыспен ?амту ж?не оны ?оныстандыру де?гейін арттыру ж?нінде шаралар ?абылдауды тапсырамын», – деді Мемлекет басшысы.

?аза?стан Президенті облыста ??рылыс, фармацевтика ж?не к?лік-логистика кластерлері ?алыптасып, же?іл ?нерк?сіп саласында?ы  к?сіпорындар дамып келе жат?анын атап ?тті.

«??ірді? ерекшелігін ескеріп, ?шінші жа??ыру жа?дайында ауыл шаруашылы?ы ?німін ?айта ??деу ісін, ??деу ?нерк?сібіні? экспортты? ?ндірістерін дамыту ?ажет. Жа?а ?сім н?ктелерін – тірек жобаларды алдымен облыс орталы?ында дамыту керек», – деді Н?рс?лтан Назарбаев.

Б?дан б?лек, Мемлекет басшысы ??ірді? ауыл шаруашылы?ы саласында?ы ?леуетін іске асыруды? ма?ыздылы?ын атап ?тті.

«Агро?нерк?сіп кешенін дамыту ба?дарламасыны? м?мкіндіктерін толы? пайдалана білу керек. Е? басты ба?ыттар – ауыл шаруашылы?ы ?німіні? шы?ымдылы?ын арттыру, отанды? тауар ?ндірушілерді ?олдау, заманауи агротехниканы ?олдану», – деді ?аза?стан Президенті.

Естері?ізге сала кететін болса?, 26 с?уірде, Н?рс?лтан Назарбаев О?т?стік ?аза?стан облысына ж?мыс сапарымен келді. Мемлекет басшысы ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? облысты? ?имараты алдында бой к?терген «?аза? еліне мы? ал?ыс!» монументін аралап шы?ты.

Сондай-а?, Президент жо?ары технологияларды ?олдану ар?ылы алма ?сіріп, оны са?таумен ж?не сатумен айналысатын «DALA-FRUIT.KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіні? ж?мысымен танысты.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1130953-nazarbaev-l-pbid-auystyru-a-atysty-k-m-nd-sey-ltt.html

Назарбаев Ма??ыстау облысы ж?ртшылы?ымен кездесті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Ма??ыстау облысына ж?мыс сапары аясында ??ірді? ж?ртшылы? ?кілдерімен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан Президенті Ильхам ?лиевпен кездесті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан Президенті Ильхам ?лиевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Мемлекет басшылары...

Назарбаев: Хал?ы?а ?ызмет ету жолында ?уаты? сар?ылма?ай

Н?рс?лтан Назарбаев Бейбітшілік ж?не келісім сарайында ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? XXV сессиясы басталар алдында жас ?нші Димаш ??дайбергенмен кездесті деп,  хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

ОҚО әкімі түрік партиясының жетекшісімен кездесті

??іріміздегі тарихи орындар – Т?ркістан мен Отырар?а зиярат жасап.О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?кімі Жансейіт Т?ймебаев Т?ркия Республикасыны? Milliyetci Hareket Partisi – я?ни, ?лтшыл ?реке

Мемлекет басшысы К.М?сімовті «?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев» орденімен марапаттады

 АСТАНА. 15 желто?сан. ?азА?парат /Руслан ?аббасов/  - Б?гін Мемлекет басшысы  Н?рс?лтан Назарбаев Т?уелсіздік к?ні ?арса?ында ?Р Премьер-Министрі К?рім М?сімовке «?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев» орденін тапсырды.

Елбасы ?ш облысты? жетістіктерімен танысты

Кеше Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?ара?анды, Ма??ыстау ж?не Солт?стік ?аза?стан облыстарыны? м?дениет к?ндеріне арнал?ан Бейбітшілік ж?не келісім сарайында?ы шара?а ?атысты. Елбасы ?ара?анды, Ма??ыстау ж?не Солт?стік ?аза?стан облыстарыны? жетістіктеріні? к?рмесімен танысты.

Анкарада ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев?а ескерткіш орнатылады - А.Г?л

АСТАНА. Мамырды? 26-сы. ?азА?парат - Т?рік Республикасыны? Президенті Абдолла Г?л «КАDЕХ-2010» ?ару-жара? ж?не ?скери-техникалы? м?ліктерді? халы?аралы? к?рмесіне ?атыс?аннан кейін «Н?р-Орда» халы?аралы? ?аза?-т?рік лицейінде болды, деп хабарлады Мемлекет басшысыны? баспас?з ?ызметі.

Кореяда?ы ?аза?стан жылыны? ашылу салтанаты

О?т?стік Корея биыл?ы жылды - ?аза?стан жылы деп атады. Сеулге мемлекеттік сапармен бар?ан мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев – б?л ?з кезегінде екі ел арасында?ы ?ріптестікті жа?а белеске к?теретінін айтты.

Н?рс?лтан Назарбаев пен Абдулла Г?л «?зірет С?лтан» Мемлекеттік тарихи-м?дени м?ражай ?оры?ында болды

О?Т?СТІК ?АЗА?СТАН ОБЛЫСЫ. Мамырды? 24-і. ?азА?парат /Татьяна Пылаева/ - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев пен Т?ркия Президенті Абдулла Г?л «?зірет С?лтан» Мемлекеттік тарихи-м?дени м?ражай ?оры?ында болды, деп хабарлайды ?азА?парат тілшісі.

Мемлекет басшысы О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?кіміне ?ндірістерді дамыту ж?не жа?а ж?мыс орындарын ашу ж?нінде на?ты тапсырмалар берді

АСТАНА. А?панны? 24-і. ?азА?парат - Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев б?гін О?т?стік ?аза?стан облысыны? ?кімі Ас?ар Мырзахметовті ?абылдап, о?ан ?ндірістерді дамыту ж?не жа?а ж?мыс орындарын ашу ж?нінде на?ты тапсырмалар берді,
Популярное

25 апреля 2018

Philips выпустила мониторы для игры на консолях

26 апреля 2018

Илон Маск похвастался строительством дракона-киборга

29 апреля 2018

В Google обратились к темной стороне искусственного интеллекта

7 мая 2018

Названы сроки появления в России первого квантового компьютера

8 мая 2018

Автопилот Uber сбил велосипедиста из-за команды игнорировать препятствия

8 мая 2018

Названы сроки полета российско-китайского самолета

30 апреля 2018

Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть

13 мая 2018

В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским

12 мая 2018

Китайский Су-35 прилетел в Россию

26 апреля 2018

Из GTA удалили Цоя, Басту и «Ранеток»