М?стафа Шо?ай жеті тілді еркін ме?герген


Б?гін - М?стафа Шо?ай ту?ан к?н. Today.kz сайты атаулы к?нге орай М?стафа Шо?айды? ?негелі ?мір жолынан бір ?зік ?сынып отыр. 

ХХ ?асыр басында ?аза? хал?ыны? ?мiрiне етене араласып, ?зiнi? идеясымен, ?айраткерлiгiмен к?зге т?сiп, патша саясатына ?арсы к?рескен, азаматтарымызды? бiрi – М?стафа Шо?ай. Оны? ?айраткерлiгi Мемлекеттiк думаны? М?сылман фракциясына ?атысуы барысында, 1916 жылы ?лт-азатты? к?терiлiс, 1917 жыл?ы А?пан т??керiсi т?сында танылды.

М?стафа Шо?ай Т?ркiстан автономиясын ??руда елдi? саяси экономикалы? жа?дайын жа?сартып, б?тiн ж?не азат Т?ркiстан платформасын ??руды ?олда?ан. Мiне, сонды?тан Шо?ай?лы ХХ ?асыр басында?ы ?лт-азатты? ж?не ?леуметтiк ?айта жа??ыру ?шiн бастал?ан ?оз?алысты? к?ш бастаушыларыны? бiрi ретiнде ?арастырылып келедi.

К?п саяси т?л?алар, белгілі ?алымдар мен сарапшыларды? М?стафа Шо?ай?лын Кемаль Атат?рік, Джавахарлал Неру секілді ?айраткерлер ?атарына ?оюында ешбір асыра ба?алаушылы? жо?. М?стафаны? ?айраткерлік, ?йымдастырушылы? ?ызметі халы?аралы? сарапшы, к?семс?з майталманы, тарихшы-?алым ретіндегі ?ырларымен астасып жатады. ?лемдік ?ркениет жетістіктерінен н?р алып, оны? бітім-болмысына ?айнап біткен б?л ?асиеттерін бірін-бірінен айырып алып, ?з алдына жеке ?арау ?иын?а со?ады. Тере?дік пен жан-жа?тылы? секілді ?лшемдер ?зара ?йлесім тап?ан ?алымды? талантыны? ар?асында М?стафаны? шы?армашылы? ізденістері сан алуан ?айнар б?ла?тардан бастау алып бір арна?а — ?мірлік м?ратына айнал?ан "т?уелсіздік идеясы" атты м?хит?а барып ??яды. 

М?стафа Шо?ай жеті-сегіз тілді еркін ме?гергендіктен, Еуропаны? біраз ?аласында баяндамалар жасайды. К?рнекті саяси т?л?а, ??лама ?алым ретінде ?лыбритания?а, Польша?а, та?ы бас?а елдерге Т?ркістанда?ы, Шы?ыс Т?ркістан мен Ау?анстанда?ы жа?дай туралы баяндама жасау?а ша?ыртылады. ??жаттарында ?аза? ?айраткеріні? дипломатты? ?ырын сипаттайтын соны ма?л?маттар баршылы?. М?стафаны? 1933 жылды? наурыз айында жазыс?ан хаттарында ?лыбритания?а баратын сапары т??ірегіндегі м?селелер к?теріледі. Лондонда ол Корольдік Орталы? Азия ?о?амында "Т?ркістанда?ы Ке?естер саясаты", Корольдік Халы?аралы? ?атынастар институтында "КСРО ж?не Шы?ыс Т?ркістан" деген та?ырыптарда баяндамалар жасайды. ?лемге танымал а?ылшын ?алымдары мен ?о?ам ?айраткерлері мазм?нды с?хбаты ?шін М?стафа Шо?ай?а ал?ыс айтады. А?ылшын ?айраткері Аллен т?скі ас?а ша?ырады. М?ндай жо?ары ??рмет кез келген т?л?а?а к?рсетіле бермейтін.

Сол уа?ытта?ы А?Ш-тан бастап Батыс Еуропа елдеріні? басты басылымдарында М?стафаны? е?бектері жары? к?рді. Шо?айды? ма?алалары орыс, т?рік, француз ж?не а?ылшын тілдерінде ?р т?рлі газет-журналдарда жарияланды.

М?ліметтер abai.kz, articlekz.com сайттарынан алынды

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1173591-m-stafa-sho-ay-zhet-t-ld-erk-n-me-gergen.html


Популярное

26 марта 2019

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

26 марта 2019

Раскрыты потери США из-за российского МС-21

31 марта 2019

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

4 апреля 2019

Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

4 апреля 2019

Российские «Рапторы» лишат американских двигателей

4 апреля 2019

Сын Рогозина попал под сокращение

8 апреля 2019

Немцам приписали оригинальную идею использования трофейных Т-34

9 апреля 2019

Сердюков оценил отсталость авиастроения России

21 марта 2019

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

21 марта 2019

Нацбанк предостерег казахстанцев, занимающих деньги онлайн