М?стафа Шо?ай жеті тілді еркін ме?герген


Б?гін - М?стафа Шо?ай ту?ан к?н. Today.kz сайты атаулы к?нге орай М?стафа Шо?айды? ?негелі ?мір жолынан бір ?зік ?сынып отыр. 

ХХ ?асыр басында ?аза? хал?ыны? ?мiрiне етене араласып, ?зiнi? идеясымен, ?айраткерлiгiмен к?зге т?сiп, патша саясатына ?арсы к?рескен, азаматтарымызды? бiрi – М?стафа Шо?ай. Оны? ?айраткерлiгi Мемлекеттiк думаны? М?сылман фракциясына ?атысуы барысында, 1916 жылы ?лт-азатты? к?терiлiс, 1917 жыл?ы А?пан т??керiсi т?сында танылды.

М?стафа Шо?ай Т?ркiстан автономиясын ??руда елдi? саяси экономикалы? жа?дайын жа?сартып, б?тiн ж?не азат Т?ркiстан платформасын ??руды ?олда?ан. Мiне, сонды?тан Шо?ай?лы ХХ ?асыр басында?ы ?лт-азатты? ж?не ?леуметтiк ?айта жа??ыру ?шiн бастал?ан ?оз?алысты? к?ш бастаушыларыны? бiрi ретiнде ?арастырылып келедi.

К?п саяси т?л?алар, белгілі ?алымдар мен сарапшыларды? М?стафа Шо?ай?лын Кемаль Атат?рік, Джавахарлал Неру секілді ?айраткерлер ?атарына ?оюында ешбір асыра ба?алаушылы? жо?. М?стафаны? ?айраткерлік, ?йымдастырушылы? ?ызметі халы?аралы? сарапшы, к?семс?з майталманы, тарихшы-?алым ретіндегі ?ырларымен астасып жатады. ?лемдік ?ркениет жетістіктерінен н?р алып, оны? бітім-болмысына ?айнап біткен б?л ?асиеттерін бірін-бірінен айырып алып, ?з алдына жеке ?арау ?иын?а со?ады. Тере?дік пен жан-жа?тылы? секілді ?лшемдер ?зара ?йлесім тап?ан ?алымды? талантыны? ар?асында М?стафаны? шы?армашылы? ізденістері сан алуан ?айнар б?ла?тардан бастау алып бір арна?а — ?мірлік м?ратына айнал?ан "т?уелсіздік идеясы" атты м?хит?а барып ??яды. 

М?стафа Шо?ай жеті-сегіз тілді еркін ме?гергендіктен, Еуропаны? біраз ?аласында баяндамалар жасайды. К?рнекті саяси т?л?а, ??лама ?алым ретінде ?лыбритания?а, Польша?а, та?ы бас?а елдерге Т?ркістанда?ы, Шы?ыс Т?ркістан мен Ау?анстанда?ы жа?дай туралы баяндама жасау?а ша?ыртылады. ??жаттарында ?аза? ?айраткеріні? дипломатты? ?ырын сипаттайтын соны ма?л?маттар баршылы?. М?стафаны? 1933 жылды? наурыз айында жазыс?ан хаттарында ?лыбритания?а баратын сапары т??ірегіндегі м?селелер к?теріледі. Лондонда ол Корольдік Орталы? Азия ?о?амында "Т?ркістанда?ы Ке?естер саясаты", Корольдік Халы?аралы? ?атынастар институтында "КСРО ж?не Шы?ыс Т?ркістан" деген та?ырыптарда баяндамалар жасайды. ?лемге танымал а?ылшын ?алымдары мен ?о?ам ?айраткерлері мазм?нды с?хбаты ?шін М?стафа Шо?ай?а ал?ыс айтады. А?ылшын ?айраткері Аллен т?скі ас?а ша?ырады. М?ндай жо?ары ??рмет кез келген т?л?а?а к?рсетіле бермейтін.

Сол уа?ытта?ы А?Ш-тан бастап Батыс Еуропа елдеріні? басты басылымдарында М?стафаны? е?бектері жары? к?рді. Шо?айды? ма?алалары орыс, т?рік, француз ж?не а?ылшын тілдерінде ?р т?рлі газет-журналдарда жарияланды.

М?ліметтер abai.kz, articlekz.com сайттарынан алынды

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1173591-m-stafa-sho-ay-zhet-t-ld-erk-n-me-gergen.html


Популярное

25 марта 2018

В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу

16 апреля 2018

Бывшая солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

27 марта 2018

Илон Маск начнет торговать кубиками Лего

27 марта 2018

У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот

28 марта 2018

Россия отправила боевые самолеты к Северной Америке по забытому маршруту

29 марта 2018

Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке

30 марта 2018

Раскрыты подробности создаваемого Россией самолета Ил-276

4 апреля 2018

Конструктор рассказал о российском супердвигателе будущего

5 апреля 2018

Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель

7 апреля 2018

Илон Маск испугался «бессмертного Гитлера»