М?стафа Шо?ай жеті тілді еркін ме?герген


Б?гін - М?стафа Шо?ай ту?ан к?н. Today.kz сайты атаулы к?нге орай М?стафа Шо?айды? ?негелі ?мір жолынан бір ?зік ?сынып отыр. 

ХХ ?асыр басында ?аза? хал?ыны? ?мiрiне етене араласып, ?зiнi? идеясымен, ?айраткерлiгiмен к?зге т?сiп, патша саясатына ?арсы к?рескен, азаматтарымызды? бiрi – М?стафа Шо?ай. Оны? ?айраткерлiгi Мемлекеттiк думаны? М?сылман фракциясына ?атысуы барысында, 1916 жылы ?лт-азатты? к?терiлiс, 1917 жыл?ы А?пан т??керiсi т?сында танылды.

М?стафа Шо?ай Т?ркiстан автономиясын ??руда елдi? саяси экономикалы? жа?дайын жа?сартып, б?тiн ж?не азат Т?ркiстан платформасын ??руды ?олда?ан. Мiне, сонды?тан Шо?ай?лы ХХ ?асыр басында?ы ?лт-азатты? ж?не ?леуметтiк ?айта жа??ыру ?шiн бастал?ан ?оз?алысты? к?ш бастаушыларыны? бiрi ретiнде ?арастырылып келедi.

К?п саяси т?л?алар, белгілі ?алымдар мен сарапшыларды? М?стафа Шо?ай?лын Кемаль Атат?рік, Джавахарлал Неру секілді ?айраткерлер ?атарына ?оюында ешбір асыра ба?алаушылы? жо?. М?стафаны? ?айраткерлік, ?йымдастырушылы? ?ызметі халы?аралы? сарапшы, к?семс?з майталманы, тарихшы-?алым ретіндегі ?ырларымен астасып жатады. ?лемдік ?ркениет жетістіктерінен н?р алып, оны? бітім-болмысына ?айнап біткен б?л ?асиеттерін бірін-бірінен айырып алып, ?з алдына жеке ?арау ?иын?а со?ады. Тере?дік пен жан-жа?тылы? секілді ?лшемдер ?зара ?йлесім тап?ан ?алымды? талантыны? ар?асында М?стафаны? шы?армашылы? ізденістері сан алуан ?айнар б?ла?тардан бастау алып бір арна?а — ?мірлік м?ратына айнал?ан "т?уелсіздік идеясы" атты м?хит?а барып ??яды. 

М?стафа Шо?ай жеті-сегіз тілді еркін ме?гергендіктен, Еуропаны? біраз ?аласында баяндамалар жасайды. К?рнекті саяси т?л?а, ??лама ?алым ретінде ?лыбритания?а, Польша?а, та?ы бас?а елдерге Т?ркістанда?ы, Шы?ыс Т?ркістан мен Ау?анстанда?ы жа?дай туралы баяндама жасау?а ша?ыртылады. ??жаттарында ?аза? ?айраткеріні? дипломатты? ?ырын сипаттайтын соны ма?л?маттар баршылы?. М?стафаны? 1933 жылды? наурыз айында жазыс?ан хаттарында ?лыбритания?а баратын сапары т??ірегіндегі м?селелер к?теріледі. Лондонда ол Корольдік Орталы? Азия ?о?амында "Т?ркістанда?ы Ке?естер саясаты", Корольдік Халы?аралы? ?атынастар институтында "КСРО ж?не Шы?ыс Т?ркістан" деген та?ырыптарда баяндамалар жасайды. ?лемге танымал а?ылшын ?алымдары мен ?о?ам ?айраткерлері мазм?нды с?хбаты ?шін М?стафа Шо?ай?а ал?ыс айтады. А?ылшын ?айраткері Аллен т?скі ас?а ша?ырады. М?ндай жо?ары ??рмет кез келген т?л?а?а к?рсетіле бермейтін.

Сол уа?ытта?ы А?Ш-тан бастап Батыс Еуропа елдеріні? басты басылымдарында М?стафаны? е?бектері жары? к?рді. Шо?айды? ма?алалары орыс, т?рік, француз ж?не а?ылшын тілдерінде ?р т?рлі газет-журналдарда жарияланды.

М?ліметтер abai.kz, articlekz.com сайттарынан алынды

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/medicine/1173591-m-stafa-sho-ay-zhet-t-ld-erk-n-me-gergen.html


Популярное

17 января 2018

«Воскрешена» ДНК давно умершего человека

24 декабря 2017

Китай испытал гигантский самолет-амфибию

3 января 2018

Зарубежные СМИ назвали казахстанскую боксершу «GGG среди женщин»

1 января 2018

Пообещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей

2 января 2018

В новой Tesla нашли «пасхалку» с благодарностью создателям электрокара

28 декабря 2017

Видео о якобы задержании Байзаковой спецназом распространяют в Сети

28 декабря 2017

Троих жителей Астаны подозревают в пропаганде терроризма

28 декабря 2017

Больше всего взяток брали полицейские в Павлодаре в 2017 году

28 декабря 2017

Бросавших из авто зажженные петарды школьников разыскали в Алматинской области

28 декабря 2017

За отмену занятий в гололед наказан директор лицея в Темиртау