Назарбаев ?Р ?здік мемлекеттік ?ызметшілерімен кездесті


?аза?стан Президенті елді? ?здік мемлекеттік ?ызметшілерімен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Кездесу барысында Н?рс?лтан Назарбаев мемлекеттік ?ызметті? миссиясы халы??а адал ?ызмет ету ж?не елімізді? ?лтты? м?ддесін тиімді ?ор?ай білу екенін атап ?тті.

«Мемлекеттік аппаратты? ?йлесімді ж?мысы мы?ты ?рі т?уелсіз ?аза?станды ??ру?а септігін тигізді. Б?гінде еліміз ?лемні? барлы? жетекші рейтингінде сенімді т?рде лайы?ты орындар?а ие болуда. Экономиканы? о? ?ар?ыны са?талуда, ?о?амды? келісім мен бірлік орны?ты ?олдау?а ие», – деді Мемлекет басшысы.

Елбасы мемлекеттік ?ызметшілер елімізді дамыту?а зор ?лес ?ос?анын атап ?тіп, ау?ымды реформаларды іске асыруда мемлекеттік аппаратты? ма?ызды р?л ат?аратынына назар аударды.

Н?рс?лтан Назарбаев ?аза?станны? жа?анды? б?секеге ?абілеттігін арттыру т?р?ысынан мемлекеттік аппаратты ж?йелі т?рде трансформациялау ж?ніндегі шаралар?а ерекше то?талды.

«Мемлекетті? ашы?ты?ын ?алыптастыру жал?асуда. Мемлекеттік ?ызметтер к?рсетуді? біры??ай провайдері – «Азаматтар?а арнал?ан ?кімет» мемлекеттік корпорациясы ??рылды. Орталы? ж?не жергілікті ат?арушы органдарды? жетекшілері жыл сайын халы? алдында есеп береді», – деді ?аза?стан Президенті.

Сонымен ?атар, Елбасы мемлекеттік ?ызметті? меритократия ж?не ашы?ты? ?а?идаттарына негізделген жа?а форматын енгізуді? н?тижелерін атап ?тті.

«?ызметкерлерге е?бека?ыны ж?мыс н?тижесі бойынша т?леу, сондай-а? біліктілік пен к?сіби ?абілетті т?ра?ты т?рде арттыру м?селесі за? ж?зінде бекітілді. ?аза?стан мемлекеттік бас?ару саласында Экономикалы? ынтыма?тасты? ж?не даму ?йымы елдеріні? ?а?идаттарын енгізуде. Мемлекеттік аппаратты? т?ра?тылы?ы ны?айды – мемлекеттік ?ызметтегі ауыс-т?йістер екі есе ?ыс?арды. Бас?а ж?мыс?а ауысу 18 есе, ал ж?мыстан босау – екі есе азайды», – деді Мемлекет басшысы.

Со?ында ?аза?стан Президенті мемлекеттік ?ызметшілерді? жо?ары ?деп нормаларын ?ата? са?тауыны? ма?ызды екенін айтты.

«Б?секеге ?абілетті мемлекеттік ?ызметті орны?тырмаса?, ?ркендеген ?аза?станды ?алыптастыру ж?ніндегі басты ма?сатымыз?а да ?ол жеткізе алмаймыз. Б?л орайда мемлекеттік ?ызметшіні? абырой-беделін са?тау ма?ызды. Сіздер реформаларды? бел ортасында ж?рсіздер. Елімізді? табыс?а жетуі мен г?лденуі к?п жа?дайда сіздерді? жемісті ж?мыстары?ыз?а байланысты. Сіздер алда?ы уа?ытта да мемлекетке м?лтіксіз ?ызмет етіп, хал?ымыз?а адал е?бек ететіндері?ізге сенімдімін», – деді Елбасы.

??гіме барысында Н?рс?лтан Назарбаев кездесуге ?атысушыларды? ел ішінде ж?ргізіліп жат?ан реформалар мен рухани жа??ыруды? негізгі ба?ыттарын іске асыру барысы туралы пікірін білді.

Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/other/1134858-nazarbaev-r-zd-k-memlekett-k-yzmetsh-ler-men-kezdest.html

Си Цзиньпин Н?рс?лтан Назарбаевпен кездесу ?шін А?орда?а келді

?ытай Халы? Республикасыны? Т?ра?асы Си Цзиньпин ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаевпен кездесу ?шін А?орда?а келді деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Назарбаев Т?ркия Премьер-Министріні? орынбасарымен кездесті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев Т?ркия Республикасы Премьер-Министріні? орынбасары Т??р?л Т?ркешпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Кездесуде ?аза?...

?Р Президенті РФ ?ор?аныс министрі Сергей Шойгумен кездесті

Н?рс?лтан Назарбаев Ресей Федерациясыны? ?ор?аныс министрі Сергей Шойгумен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Назарбаев екі ?скери ?йелді медальдармен марапаттады

А?ордада ?Р Президенті Н?рс?лтан Назарбаевты? ?атысуымен мемлекеттік наградалар тапсыру р?сімі ?тті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Мирзиёев РФ м?най тасымалдауда ?олдау к?рсеткені ?шін Назарбаев?а ал?ыс айтты

Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев ?збекстан Республикасыны? Президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орданы? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Назарбаев ?Р Консти­туциясына енгізілген ?згерістерді тал?ылау?а ?кім шы?арды

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев «?аза?стан Республикасыны? Консти­туциясына ?згерістер мен толы?тырулар енгізу туралы» ?Р За?ыны? жобасын б?кілхалы?ты? тал?ылау?а шы?ару туралы ?кіміне ?ол ?ойды деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап.

Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан Президенті Ильхам ?лиевпен кездесті

?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?зербайжан Президенті Ильхам ?лиевпен кездесті деп, хабарлайды Today.kz А?орда сайтына сілтеме жасап. Мемлекет басшылары...

?Р Президенті ?кіметті? алдына ?аза?станны? барлы? ??ірлерін асты?пен ?амтамасыз ету ж?не асты? жинау нау?анын о?тайлы мерзімде ая?тау міндетін ?ойды

  АСТАНА. ?ырк?йекті? 27-сі. ?азА?парат - Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Премьер-Министр К?рім М?сімовты ?абылдады, деп хабарлайды ?Р Президентіні? баспас?з ?ызметі.

2020 жыл?а ?арай мемлекеттік тілді ме?герген ?аза?станды?тарды? саны кем дегенде 95 пайыз?а жетуі тиіс - Елбасы

АСТАНА. 28 ?а?тар. ?азА?парат  /Марлан Жиембай/ - 2020 жыл?а ?арай мемлекеттік тілді ме?герген ?азастанды?тарды? саны кем дегенде 95 пайыз?а жетуі тиіс. Б?гін ?Р Парламенті палаталарыны? бірлескен отырысында ?аза?стан хал?ына арна?ан Жолдауында ?Р Президенті Н?рс?лтан Назарбаев осылай айтты.

Мемлекет басшысы ?аза?стан Магниткасыны? ??рыл?анды?ыны? 50 жылды?ына орай бір?атар азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттады

 ТЕМІРТАУ. Шілдені? 2-сі. ?азА?парат /Ерн?р А?анбай/ - Б?гін Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев Теміртау ?аласыны? м?дениет ?имаратында ?ткен ?аза?стан Магниткасыны? ??рыл?анды?ыны? 50 жылды?ына арнал?ан салтанатты жиында  бір?атар азаматтарды ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік наградаларымен марапаттады.

Н?рс?лтан Назарбаев пен Абдулла Г?л «?зірет С?лтан» Мемлекеттік тарихи-м?дени м?ражай ?оры?ында болды

О?Т?СТІК ?АЗА?СТАН ОБЛЫСЫ. Мамырды? 24-і. ?азА?парат /Татьяна Пылаева/ - Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев пен Т?ркия Президенті Абдулла Г?л «?зірет С?лтан» Мемлекеттік тарихи-м?дени м?ражай ?оры?ында болды, деп хабарлайды ?азА?парат тілшісі.

2020 жыл?а дейінгі даму Стратегиясын ж?зеге асыру аясында ?аза?станны? Т?уелсіздігіні? 18 жылында іске асырыл?ан ж?мыстардан да к?п істер к?тіп т?р - Мемлекет басшысы

АСТАНА. А?панны? 23-і. ?азА?парат - Б?гін А?ордада Мемлекет басшысы Н?рс?лтан Назарбаев Палата т?ра?асы Орал М?хамеджанов баста?ан ?аза?стан Республикасы Парламенті М?жілісіні? депутаттар тобымен кездесті.
Популярное

25 апреля 2018

Philips выпустила мониторы для игры на консолях

26 апреля 2018

Илон Маск похвастался строительством дракона-киборга

29 апреля 2018

В Google обратились к темной стороне искусственного интеллекта

7 мая 2018

Названы сроки появления в России первого квантового компьютера

30 апреля 2018

Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть

8 мая 2018

Автопилот Uber сбил велосипедиста из-за команды игнорировать препятствия

8 мая 2018

Названы сроки полета российско-китайского самолета

13 мая 2018

В США сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским

12 мая 2018

Китайский Су-35 прилетел в Россию

26 апреля 2018

Из GTA удалили Цоя, Басту и «Ранеток»