Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Са?ынтаев ?ыр?ызстан премьер-министріні? м?лімдемесін жо??а шы?арды


?аза?стан премьер- министрі Ба?ытжан Са?ынтаевты? баспас?з б?лімі ?ыр?ызстан ?кіметіні? басшысы Сапар Исаковты? м?лімдемесін жо??а шы?арды. 

Today.kz м?лімдемені толы? жариялайды: 

?ыр?ыз Республикасыны? Премьер-министрі С.Исаковты? 2017 жылды? 11 ?азанында  Facebook ?леуметтік желісіні? жеке пара?шасында ?ыр?ыз-?аза? мемлекеттік шекарасында?ы а?ымда?ы жа?дай бойынша ?зіні? ?аза?стан Республикасыны? Президентімен келісс?здері туралы а?паратына ?атысты бір?атар БА?-ты? сауалдарына байланысты ?Р Премьер-министріні? Баспас?з ?ызметі ресми т?рде м?лімдейді.

Біріншіден, Сочиде (РФ) Жо?ары Еуразиялы? экономикалы? ке?ес отырысыны? аясында ?аза?стан Президенті мен ?ыр?ызстан Премьер-министріні? келісс?здері ?ткізілген жо?.

С.Исаков мырзаны? жеке Facebook пара?шасында орналастырыл?ан фотосуретте растал?андай, оны? бізді? Елбасымыз?а жа?ындап келуі ?ана орын алды.

Екіншіден, ?аза?стан Президентіні? «шекарада туында?ан барлы? м?селелерді шешу бойынша ?аза?стан ?кіметіне тапсырма бергендігі» туралы а?парат шынды??а жанаспайды.

А?и?атында, ?кіметке атал?ан м?селе бойынша ?кіметаралы? консультация ?ткізу туралы тапсырма берілді.

Б?дан б?рын ?аза?станды? БА?-та хабарлан?андай, ?азіргі кезде ?аза?стан Республикасыны? ??К Шекара ?ызметі ?аза?станды? ІІМ, мемлекеттік кірістер ж?не к?ліктік ба?ылау комитеттерімен бірлесе отырып, елімізді? мемлекеттік шекарасыны? барлы? периметрі бойынша, оны? ішінде ?аза?станды?-?ыр?ыз аума?ында да жоспарлы шекара операциясын ж?ргізуде.

Шекарадан ?тетін жеке т?л?аларды, к?лік ??ралдарын, ж?ктер мен тауарларды тексеруді к?шейту шаралары ?олданыста?ы за?нама ше?берінде ?аза?станды? ж?не шетелдік азаматтарды? ???ы?тарын шектеусіз ж?ргізілуде.

Шекараны кесіп ?ту ?шін еш?андай шектеу немесе тыйым салынып жат?ан жо?.

Жоспарлы шекара операциясыны? басты ма?саты – шекаралы? ке?істіктегі ???ы??а ?арсы ?рекеттерді? алдын алу, террористік,  контрабандалы? ж?не бас?а да ?ылмысты? ?рекеттерге ?атысы бар т?л?аларды аны?тау, шекара т?ртібі мен  к?ші-?он за?намасыны? са?талуын тексеру.

?з кезегінде ?ыр?ыз Республикасыны? Шекара ?ызметі ?ыр?ызстан Президенті сайлауына дайынды? ж?не оны ?ткізу кезе?інде шекаралы? ба?ылауды? к?шейтілген т?ртібіне к?шті.

?аза?стан Республикасы Премьер-Министріні? Баспас?з ?ызметі б?рмалан?ан а?паратты? таратылуына ресми т?рде т?сінбестік білдіреді ж?не ?зіні? шынайы а?парат беру м?селесінде кез келген БА?-пен ынтыма?тасты??а ашы?ты?ын растайды.

Источник: today.kz

Последние новости